×

Monthly LiveStock Price

Price Category: ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

ราคาลูกไก่เนื้อ/Day Old Chick
ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม/Broiler
ราคาไก่รุ่น – ไก่สาว/Pullet
ราคาลูกไก่ไข่/Day Old Layer Chick
ราคาไข่ไก่คละ/Egg
ราคาลูกเป็ดไข่ ซี พี โกลด์เด้นท์/Day Old Layer Duck
ราคาเป็ดเชอร์รี่หน้าฟาร์ม/Meat Duck (Cherry)
ราคาลูกเป็ดเชอร์รี่/Day Old Duck (Cherry)
ราคาลูกสุกรขุน/Piglet
ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม/Hog
Right Menu Icon