×

ระบบอาหาร (Food System)

เป็นความจริงที่ระบบการผลิตอาหารเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับสองรองจากพลังงาน Covid-19 เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าเกษตร(ที่เป็นอาหาร)เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในอังกฤษ เกิดการพัฒนาการปลูกพืชเกษตรในเมือง (Urban Agriculture) การพัฒนาลดปริมาณอาหารขยะด้วยเทคโนโลยี “แมลง” เข้าสู่มิติ Circular Economy คำถาม: แล้วเราจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างไร? ดูเพิ่มที่:https://www.cnbc.com/2021/08/06/tech-is-shaping-foods-future-but-traditional-practices-can-play-role.html

การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

จะให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่ยั่งยืนได้อย่างมั่นคงนั้นก็ต้องมีตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนแต่บางท่านก็อาจจะคิดตรงข้ามว่าถ้าไม่มีสินค้าให้ซื้อแล้วจะเกิดการบริโภคได้อย่างไร? ดูเหมือนจะเป็นปัญหา”ไก่กับไข่” แต่ที่แน่ๆคือทุกท่านเป็นผู้บริโภคแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิต ดังนั้นหากต้องการให้มีสินค้าและบริการที่ผลิตได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแรงงานแล้วก็คงจะต้องเริ่มที่ตัวเราต้องเรียกร้องสินค้านั้นๆให้มากขึ้น เชิญดูรายละเอียดได้จากองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ต่อไปครับ https://www.thaiscp.net และ http://unglobalcompact.org

Right Menu Icon