×

คำว่า “ความยั่งยืน”

คำนี้คงไม่ได้หมายถึงการทำธุรกิจที่ได้กำไรอย่างยั่งยืนแต่หมายถึงการทำธุรกิจที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเกิดอันตรายต่อมนุษยชาติ พืชและสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ประเทศทั่วโลกจึงกำลังจะกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases) ต่อหน่วยสินค้าและบริการ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกร้อนเกิน 1.5 องศา C ในปี ค.ศ. 2050 เนื่องจากประเทศในโลกนี้มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยคือต้องติดตามข่าวสารและ/หรือเข้าร่วมกับองค์กรเอกชนและรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา วิจัย กำหนดกลยุทธ์ โครงการโดยไม่ชักช้า พรศิลป์ 7 สิงหาคม 2564

ความยั่งยืน

ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์จนถึงสินค้าสุดท้ายที่เข้าสู่ตลาดจะต้องพัฒนากระบวนการผลิตของตนไม่ให้เป็น”พิษ”ต่อสิ่งแวดล้อม แรงงาน และความปลอดภัยต่อสุขภาพ ขอให้พัฒนาห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ของตนตามมาตรฐานโดยไม่เน้นพัฒนาเฉพาะกระบวนการผลิตของสินค้าตนเท่านั้น การที่ผู้ผลิตจะสามารถดำเนินให้ได้ผลนั้นจะต้องเริ่มที่การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างใกล้ชิด พรศิลป์ 5 ส.ค. 2564

Right Menu Icon