×

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) เข้าพบภาครัฐ

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2653 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) เข้าพบหารือเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวาระดิถีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการผลักดันให้ระบบการเกษตรของไทยเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการหารือแนวทางความร่วมมือรัฐกับเอกชนในโอกาสต่อไป อาทิ การโอนถ่ายภารกิจการตรวจรับรอง การอบรมให้ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ GAP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

Right Menu Icon