×

โอกาสสุดท้าย?

Please enter correct URL of your document.

ปรากฏการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสนใจและเราอาจจะมีเวลาไม่ถึงทศวรรษที่จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนจำนวนมากและโดยทันที เพื่อบรรลุเป้าหมายความร้อนไม่เกิน 1.5 องศา C ภายในปี 2050 ภารกิจที่จะต้องดำเนินการมีสามขั้นตอน 1 เก็บภาษีการปล่อยคาร์บอน 2 ประเทศพัฒนาจะต้อง “ลงขัน” ช่วยเหลือประเทศกำลังและด้อยพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน ภาคเกษตรต้องมีมาตรการจำกัดการใช้น้ำ และ 3 การเปลี่ยนแปลงอากาศกระทบทุกประเทศ การปรับจะต้องเสมอภาคด้วยคือไม่เน้นประเทศและสถานที่ ดูเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/09/13/op-ed-we-have-a-final-opportunity-to-respond-to-climate-change.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

กว่า 200 บริษัทแล้ว

CNN New York: จำนวนบริษัทที่ประกาศเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือ Net-Zero Carbon ภายในปี 2040 มีจำนวนเกิน 200 แล้ว ในจำนวนนี้จะรวมถึง Twitter, Salesforce และ Procter & Gamble (ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Amazon และ กลุ่ม Global Optimism) บริษัทเหล่านี้จะวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสม่ำเสมอและขณะเดียวกันก็วางกลยุทธในการขจัดก๊าซคาร์บอนออกจากแหล่งต่างๆเช่นการขนส่งและกระบวนการผลิต

จีนประกาศลดเหมืองถ่านหิน

ที่สหประชาชาติ: อังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้งผิงประกาศว่าจีนจะไม่สร้างโครงการพลังงานที่ใช้ถ่านหินอีก การประกาศครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายโครงสร้างของ”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันจีนก็จะสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาในโครงการพลังงานที่ลดคาร์บอนด้วยเช่นกัน ในช่วงเช้าวันเดียวกันนั้นเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ผู้นำโลกแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสู้กับวิกฤตอากาศก็ได้กล่าวชื่นชมทั้งจีนและสหรัฐในการประกาศช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาในครั้งนี้:อ่านเพิ่ม:https://edition.cnn.com/2021/09/21/world/un-climate-change-speeches-intl/index.html 10

ของเล่น McDonald’s

เพื่อความยั่งยืน McDonald’sประกาศลดส่วนผสมพลาสติกในของเล่นเด็กลงอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2025 ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาบริษัทได้ลดส่วนผสมของพลาสติกในของเล่นลง 30% ผู้ปกครองและนักเรียนต่างเรียกร้องของเล่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและในปี 2019 นักเรียนสองคนในอังกฤษสร้างความสนใจทั่วโลกเมื่อออกมาเรียกร้องของเล่นที่ยั่งยืน อ่านเพิ่ม:https://www.cnbc.com/2021/09/21/mcdonalds-to-offer-more-sustainable-happy-meal-toys-by-end-of-2025.html 12

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon