×

เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าต่อเนื่อง “หยุดเผาพื้นที่เกษตร”

Please enter correct URL of your document.

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเชิงรุกส่งเสริมมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “การเผาในพื้นที่การเกษตร” เน้นสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “การเผาในพื้นที่การเกษตร” เน้นสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ และสนับสนุนใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุม “การเผาในพื้นที่การเกษตร”
และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริม “การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการเผาทำลาย พร้อมเสนอแนะทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาให้กับเกษตรกรด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริม”การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 ในปี 2564 ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจขยายเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาแก้ไขปัญหา”การเผาในพื้นที่การเกษตร” รวม 280 เครือข่าย ในพื้นที่ 60 จังหวัด
โดยผลการสำรวจจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) พบว่า ภาพรวมจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย มีจำนวน 12,705 จุด ลดลงร้อยละ 51.71 จากเดิม จำนวน 26,310 จุด ในปี 2563 โดยเป็นจุดความร้อนที่อยู่ในพื้นที่การเกษตร จำนวน 3,320 จุด ลดลงร้อยละ 47.17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวนถึง 6,285 จุด
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าในปีงบฯ 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหน้าโครงการส่งเสริม”การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร”ต่อเนื่อง มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกร ให้ได้ 294 เครือข่าย ในพื้นที่ 60 จังหวัด
พร้อมจัดอบรมหลักสูตรถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทางการเกษตรปลอดการเผา มีความรู้พื้นฐานด้านผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และสามารถนำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา
รวมทั้งจัดกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซังทดแทนการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น โดยใช้หลักคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เกษตรกรได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับใช้ในการ “ทำการเกษตรแบบปลอดการเผา” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/490212

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

The House just approved the biggest climate investment in U.S. history — now it heads to the SenateDemocrats have passed President Joe Biden’s $1.75 trillion social policy and climate bill, a measure that’s by far the largest effort in U.S. history to combat climate change.
The bill invests $555 billion in climate programs, largely through providing tax incentives for low-emissions energy sources.
If enacted, Biden’s framework would enshrine climate change action in law, making such measures difficult to roll back by future administrations. อ่านเพิ่ม:https://www.cnbc.com/2021/11/19/house-passes-biggest-climate-investment-in-us-history-.html

9

ได้อะไรจาก COP26

1 ที่ประชุมขอให้รัฐบาลทั้งหลายเพิ่มเป้าลดก๊าซเรือนกระจกให้สูงขึ้นในปีหน้า 2 ประเทศสมาชิก(ส่วนใหญ่)ปฏิญาณว่าจะลดก๊าซมีเทน การตัดไม้ทำลายป่า การอุดหนุนการเงินแก่กิจการถ่านหิน ดำเนินการให้สู่ความสำเร็จในเรื่องการค้าคาร์บอน และ มีข้อตกลงร่วมระหว่างสหรัฐกับจีน 3 นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนักการเมืองมีความเห็นว่าข้อตกลงที่ได้จากการประชุมที่ Glasgow นี้มีผลเพียงสร้างความคืบหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้วิกฤตภูมิอากาศ อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/11/16/un-cop26-climate-summit-what-was-accomplished.html 17

จีนร่วมมือสหรัฐลดโลกร้อน

จีนประกาศหลายมาตรการเพื่อลดโลกร้อนเริ่มตั้งแต่การลดคาร์บอนและมีเทนไปจนถึงการตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฎหมาย Antonio Guterres เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวว่า “การจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศนี้ในเบื้องต้นจะต้องเริ่มจากความร่วมมือและสามัคคีกัน” อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/11/11/cop26-us-china-declaration-on-climate-welcomed.html 27

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon