×

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 สิงหาคม 2565

Please enter correct URL of your document.

ครม.23-8-65

อ่านย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่1: ฉบับที่4: เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566

จัดทำโดย สำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน ภายใต้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อนำเสนอ การพัฒนาโครงการวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เข้าสู่ระบบ“วัตถุดิบสีเขียว”ของสมาคมฯยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการผลักดันโครงการเพิ่มเติมโดยร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตรที่มีแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกในพืชเศรษฐกิจสำคัญซึ่งรวมถึงวัตถุดิบหลักของการผลิตอาหารสัตว์ด้วย และกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาการแมลงให้เป็นวัตถุดิบทดแทนรวมถึงการสื่อสารผู้ผลิตวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศให้ยกระดับความสำคัญเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการเพาะปลูกพืชวัตถุดิบเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ได้การยอมรับว่าเป็นสินค้าคาร์บอนต่ำให้มากที่สุด สิ่งสำคัญคือการริเริ่มกิจกรรมภายในสมาคมฯด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะทั้งด้านพัฒนาคุณภาพและด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน(สิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนธรรมาภิบาล)ซึ่งสานักปศุสัตว์ยั่งยืนขอขอบคุณกรรมการที่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบคณะอนุกรรมการต่างๆ ไฮไลท์หัวข้อ🔹การดำเนินโครงการพัฒนาปลาป่นยั่งยืน🔹การขยายการพัฒนาวัตถุดิบสีเขียว กับภาครัฐ🔹การพัฒนาวัตถุดิบทดแทน : Black Soldier Fly กรมปศุสัตว์🔹กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามอ่านได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1n-Q6X0v0WZaJixkvEdTEUhp3mhjTmlhT/view?usp=sharing 10

กรมวิชาการเกษตร หารือ กรมควบคุมมลพิษ แนวทางการใช้ มาตรการ GAP แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม

กรมวิชาการเกษตร หารือ กรมควบคุมมลพิษ แนวทางการใช้ มาตรการ GAP แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หารือมาตรการแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานเข้มข้นแก้ฝุ่น PM 2.5 ตามแผนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามบัญชานายกรัฐมนตรี พลเอก

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon