×

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

Please enter correct URL of your document.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อหารือ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร” เพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการเกษตรฯ ที่กำหนดให้ภาคเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2030 หลังจากที่ได้มีการหารือ กรมการข้าว, กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ โดยผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน คือ นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาการผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และมีผู้ร่วมหารือจากหน่วยงานต่างๆ คือ FAO, UNDP, สภาหอการค้าฯ(คุณสุกัญญา), สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย(ภาสินี)

จากการหารือได้แนวทางว่า กิจกรรม/โครงการ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ที่กรมพัฒนาที่ดินกำลังดำเนินการนั้นคาดว่าจะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตัวชี้วัดและดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ประมาณ 5 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คือ การส่งเสริมใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี2559-2564 และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี2559-2565

ในการนี้ คุณสุกัญญา และภาสินี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการลดคาร์บอนที่ดำเนินการระหว่างภาคีปศุสัตว์ฯ กับ มจธ. ซึ่งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวของภาคีฯ และมองเห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันโครงการ/กิจกรรมของภาคเอกชน ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง/รับชม รายการ Take-off ขับเคลื่อนประเทศไทย

เทปบันทึกรายการ เบรกที่ 2 นาทีที่ 25 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. สัมภาษณ์ :คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเด็น :”มาตรการสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อลดคาร์บอน สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://fb.watch/h2oCX8KiiP/?mibextid=RUbZ1f…………………… Take-offขับเคลื่อนประเทศไทย #zaabnews รับฟังทางออนไลน์✓http://zaabnews.com✓F.M. 96.0 MHz✓FB LIVE:

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon