Tuesday, March 9, 2021
(15 มี.ค. 64) เช็คด่วน! พื้นที่ประกาศเฝ้าระวัง PRRS-ASF ในหมู
By tfma @ 1:40 PM :: 211 Views :: 9 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์

ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) และโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในพื้นที่เสี่ยง จากการประกาศดังกล่าวจะมีการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อ และเอ็มบริโอ เข้าพื้นที่ หรือออกนอกพื้นที่ หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากผู้ใดที่ฝ่าฝืน เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคดังนี้

โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี
• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)

• บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
• บ้านท่าควายตก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
• บ้านบางจาก หมู่ที่ 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
• หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ – หนองลึก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
• หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
• บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

อย่างไรก็ตามโรคดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในสุกร ไม่สามารถแพร่สู่คนได้ และระบบ Biosecurity ในฟาร์ม ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคสุกรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ สายด่วน Call Center 063-225-6888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0

ที่มา: https://pasusart.com/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80/