Friday, February 5, 2021
(5 ก.พ. 64) วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รายปี2564
By tfma @ 1:44 PM :: 302 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รายปี 2564 ในรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก ACFS Early Warning ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการค้า กฎระเบียบ มาตรการของประเทศคู่ค้าสำคัญที่กำลังจะมีผลบังคับและส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการของไทย  

โดยผู้สนใจ สามารถเข้าดูวารสารดังกล่าวได้ที่ url: https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=65#book/page1