Friday, January 29, 2021
(18-19 ม.ค. 64) TFMA และเครือข่าย GAPNET เข้าพบมกอช. กสก.และ กวก.
By tfma @ 1:30 PM :: 373 Views :: 32 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2653 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) เข้าพบหารือเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวาระดิถีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการผลักดันให้ระบบการเกษตรของไทยเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการหารือแนวทางความร่วมมือรัฐกับเอกชนในโอกาสต่อไป อาทิ การโอนถ่ายภารกิจการตรวจรับรอง การอบรมให้ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ GAP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย