Friday, May 22, 2020
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
By tfma @ 9:27 AM :: 1420 Views :: 43 Comments :: :: ข่าวประกาศ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดกรุณา คลิก!!