Sunday, May 3, 2020
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 และ 15 ปี 2563
By tfma @ 2:05 PM :: 1154 Views :: 40 Comments :: :: ข่าวประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2563 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ ดังนี้

ฉบับที่ 12 ปี 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

ฉบับที่ 15 ปี 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร