Thursday, March 26, 2020
(20-23 ม.ค. 63) การจัดอบรมเรื่อง “มาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 2”
By tfma @ 8:26 PM :: 473 Views :: 13 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับองค์กร GMP+ International และบริษัท Q-Point B.V.  จัดอบรมความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 2 ให้แก่สมาชิกสมาคมที่อยู่ในกลุ่มงานมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 20-23 มกราคม 2563 โดยการอบรมครั้งนี้เรียกว่า Training of Trainers (ToT)

1. การอบรม Training of Trainers (ToT) เป็นการอบรมเพื่อยกระดับให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเป็น Trainer หรือ Consultant ที่จะให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องมาตรฐาน GMP+ แก่ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้

2. การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน  4 ท่าน จาก 2 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ Mr.Victor Volkers, Consultant และ Mr.Mark Bos, Consultant จาก บริษัท Q-Point B.V. เป็นผู้ให้การอบรม

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมรับทราบถึง
(1) องค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP+ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อในระบบการจัดการแบบ Value Chain Management
(2) การตระหนักถึงแนวคิด Feed For Food หรือการยกระดับมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เทียบเท่าเช่นเดียวกับมาตรฐานอาหารคน โดยผู้ผลิตสินค้าอาหารสัตว์ต้องตระหนักและคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยนำตั้งแต่วัตถุดิบ ระบบการขนส่ง ตลอดจนการป้อนเข้าสู่ฟาร์มเพื่อเป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากสัตว์ที่บริโภคอาหารเหล่านี้ท้ายสุดจะกลับมาเป็นอาหารให้ผู้คนบริโภคในท้ายสุด