Wednesday, February 20, 2019
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562
By tfma @ 4:43 PM :: 2156 Views :: 25 Comments :: :: ข่าวประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก!!