Entrümpelung paykwik
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, September 13, 2019

(13 ก.ย. 62) International Feed Ingredients Course 2019 (iFIC2019): First Time In Asia


By tfma @ 9:51 AM :: 365 Views :: 6 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  International Feed Ingredients Course 2019 (iFIC2019): First Time In Asia...

Read More..
Friday, July 12, 2019

( 12 ก.ค. 62) การผลักดันมาตรฐานพืชเกษตร


By tfma @ 9:59 PM :: 546 Views :: 28 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย  (GAPNet)  ได้เดินทางไปพบผู้บริหารของกระทรวงอุดมศึกษาฯเพื่อหารือในการพัฒนาการปลูกพืชเกษตรอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ได้ในระดับโลก บทบาทของกระทรวงอุดมศึกษาฯคือจะสนับสนุนในสองทางคือการใช้เทคโนโลยีและการเงินแก่เกษตรกรในขณะที่ผู้ประกอบการจะเป็นผู้รับซื้อสินค้าเพื่อทำการตลาดต่อไป จะมีการประชุมหารือรายละเอียดอีกครั้ง

 

Wednesday, March 27, 2019

(27 มี.ค. 62) หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9


By tfma @ 11:25 AM :: 764 Views :: 31 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 เพื่อศึกษาประเด็น โอกาส และความท้าทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ภายใต้พลวัตเศรษฐกิจการเมืองโลก...

Read More..
Tuesday, March 12, 2019

(12 มี.ค.62) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน VICTAM ASIA 2020


By tfma @ 4:19 PM :: 556 Views :: 24 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน VICTAM ASIA 2020 ซึ่งกำหนดจัดช่วงวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา

 

Read More..
Friday, January 18, 2019

(18 ม.ค. 62) ‘วิฟ เอเชีย 2019’


By tfma @ 3:49 PM :: 618 Views :: 62 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกสู่เอเชีย เต็มอิ่มกับ 1,250 บริษัทชั้นนำที่ครบถ้วนทั้งห่วงโซ่อาหาร
‘วิฟ เอเชีย 2019’ พร้อมลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้! ...

 

Read More..
Wednesday, January 16, 2019

(17 ม.ค. 62) 6th Global Feed & Food Congress


By tfma @ 6:00 PM :: 265 Views :: 5 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

Register by 17 January 2019 to get the special hotel rate at the Shangri-La !
6th Global Feed & Food Congress - Special Edition Are you ready for the future of Feed & Food?...

 
 

Read More..
Tuesday, January 15, 2019

(15 ม.ค. 62 ) ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 (ร่าง) พ.ร.บ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ...


By tfma @ 4:35 PM :: 202 Views :: 4 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมาตร 14 และมาตร 41 ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ... เนื่องจาก 2 มาตราดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยมีหนังสือแจ้งความคืบหน้าจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

หนังสือแจ้งความคืบหน้า พ.ร.บ

 

มติคณะรัฐมนตรี

Friday, January 29, 2016

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016


By tfma @ 5:04 PM :: 2045 Views :: 13 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา ภายในงานประชุมสัมมนามีผู้แทนจากหลายๆ หน่วยงาน อาทิ International Feed Industry Federation (IFIF), Archer Daniels Midland Company (ADM) , ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวในอาเซียน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายปศุสัตว์จาก FAO Regional ซึ่งจะมาพูดคุยและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่ม เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั่วโลก

2. การพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบของประเทศในกลุ่มอาเซียน

3. ข้าว และระบบการปลูกข้าวของประเทศในกลุ่มอาเซียน

4. อาหารสัตว์ และความมั่นทางอาหาร (Feed & Food Security)

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยตรงได้ที่ http://www.victam.com/?i=371

Read More..
Monday, October 12, 2015

(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน


By tfma @ 1:07 PM :: 1864 Views :: 8 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน โดยมีมาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ใช้แรงงานเด็กและบังคับใช้แรงงานอยู่ในกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์...

Read More..
Wednesday, February 11, 2015

IDMA 2015 Fair


By tfma @ 4:14 PM :: 2089 Views :: 10 Comments :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์

6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association