Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search

(15 พ.ย. 56) ลงพื้นที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม หารือชาวประมง

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับนายสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำผู้แทนจากสมาคมต่างๆของคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย เข้าพบหารือนายมงคล สุขเจริญคณา     นายกสมาคมเรือลากคู่และประธานสหกรณ์ประมง จ.สมุทรสงคราม และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ สหกรณ์การประมงแม่กลอง


(11 พ.ย. 56) งานประกาศเจตจำนง “หยุดใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย” STOP Using Illegal Labour in Fishery Industry

สมาคมฯได้เข้ามีส่วนร่วมในการประกาศเจตจำนงค์ หยุดใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม  ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โดยยึดถือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้องตามหลักการ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำงานอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
2. ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย รวมถึงขจัดการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงาน ดูแลสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม และการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย


(4 พ.ย. 56) งานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย
ด้วยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับกรมประมง กรมปศุสัตว์  ได้ร่วมกันจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยมีความ ปลอดภัย  มั่นคง  และยั่งยืน  ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อวางรากฐานการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนในระยะยาวของประเทศไทย โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศวิทยา ซึ่งถูกทำลายลงไปเรื่อย ๆ ตามการขยายตัวของจำนวนประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับการเซ็นเอ็มโอยูนี้มุ่งผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัยพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้เป็นการดำเนินการอย่างรับผิดชอบทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

(30 ต.ค. 56- 1 พ.ย. 56) จัดนิทรรศการพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ...

ด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ...     สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และ กรมปศุสัตว์ จัดนิทรรศการพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ...ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1  และเสวนาเรื่อง “โอกาสของประเทศไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก ตาม พ.ร.บ. ใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ... และรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป โดยในงานได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมาธิการคุณประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีสัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจทิฆัมพร อนุกรรมการด้านวิชาการของสมาคมฯ เข้าร่วมอภิปรายด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


(24 ต.ค. 56) สัมภาษณ์โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและทำวิจัยโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน”ให้กับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยทีมนักวิจัยจะเน้นศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการค้าชายแดนกับกัมพูชาเป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในภาคการผลิต รวมทั้งธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ของไทย ทางสถาบันพัฒนาและวิจัย โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอสัมภาษณ์ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์
1) คุณพรศิลป์    พัชรินทรตนะกุล    นายกสมาคม
2) คุณบุญธรรรม           อร่ามศิริวัตน์    เลขาธิการสมาคม
3) ผศ.ดร.กาญจนา        กาญจนสุนทร         อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4) ดร.มณิสรา      บารมีชัย        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5) คุณธนาพร     ศรีสุข        ผู้ประสานงานคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


(18 ต.ค. 56) งานเสวนา"อุตสาหกรรมปลาป่นจะอยู่อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนได้อย่างไร?"

คุณพรศิลป์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา"อุตสาหกรรมปลาป่นจะอยู่อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนได้อย่างไร?" ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00-15.00 น. ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กทม. ร่วมกับผู้แทนจากกรมประมง ส.ผู้ผลิตปลาป่นไทย ส.การประมงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและสมาชิกโรงงานปลาป่นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกันในอุตสาหกรรมปลาป่นที่มีผลต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ


(9 ต.ค. 56) เสวนาเรื่อง Roles of Trawl fisheries stakeholders to develop Responsible Trawl Fisheries

ด้วย คุณปิติพงษ์ เดชจารุกูร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรงาน Regional Training-cum-Workshop on Co-Management and Trawl Selective Fishing Gears and Other Practices หัวข้อ Roles of Trawl Fisheries Stakeholders to Develop Responsible Trawl Fisheries ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ สำนักงาน SEAFDEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมเสวนากับผู้แทนภาคประมงอวนลาก ภาคราชการ ภาคเเปรรูปซูริมิ ภาคโรงงานผลิตปลาป่น ภาคการค้าขายผลิตภัณฑ์ประมง


(12 ก.ย. 56) ประชุมหารือกับชาวประมงอวนลากในพื้นที่เทศบาลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ

เดินทางไปประชุมหารือกับชาวประมงอวนลากในพื้นที่เทศบาลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ


(7 ก.ย. 56) งานสัมมนา “เปิดประตูสู่ AFET Soybean Futures"

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “เปิดประตูสู่ AFET Soybean Futures”เปิดโลกทัศน์สู่คอมมอดิตี้ตัวใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย “ถั่วเหลือง” กับการเตรียมตัวสู่การซื้อขายใน AFET โดยมีนายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจ และผู้ทำการแทนผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงาน และงานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม อนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คุณเตชธร ลาภอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.เอเซีย พลัส คุณธำรงชัย เอกอมรวงศ์ เจ้าของหนังสือ “หยง เกิดมาเทรด” และคุณธีรดา กอศรีลบุตร เทรดเดอร์ บมจ.น้ำมันพืชไทย (TVO) ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับการสัมมนา “เปิดประตูสู่ AFET Soybean Futures” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแนะนำคอมมอดิตี้ตัวใหม่ “ถั่วเหลือง” ให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวขัองกับสินค้า ได้ทำความรู้จัก และเข้าใจในอุปสงค์และอุปทานของสินค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนในสินค้าดังกล่าวก่อนที่จะมีการนำเข้ามาซื้อขายใน AFET งานสัมมนา “เปิดประตูสู่ AFET Soybean  Futures" วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต ถ.สุขุมวิท


(29 ส.ค. 56) ยืนหนังสือต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยยับยั้งการเผยแพร่วิดีโอคลิป

อุปนายก คุณณรงค์ชัย ศรีสันติแสง และเลขาธิการ คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมยืนหนังสือต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยยับยั้งการเผยแพร่วิดีโอคลิปผ่านสื่อออนไลน์  โดยเนื้อหาของคลิปได้พาดพิงและก่อให้เกิดผลเชิงลบต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล


Previous Page | Next Page

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association