Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, May 02, 2014

(29 เม.ย. 57) การศึกษาโครงการการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำปะหลัง


By tfma @ 10:07 AM :: 196 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล) ได้เข้าร่วมวิพากย์ การศึกษาโครงการการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม B-127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยคุณพรศิลป์ ได้กล่าวถึง ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ต้องทำให้ได้ คือ 1.ต้นทุนถูกสุด 2.มูลค่าสูงสุด และ 3.คุณค่าสูงสุด การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง การพัฒนาให้ความรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวนำในการแข่งขันทางธุรกิจ

Read More..
Thursday, April 17, 2014

(8-10 เม.ย. 57) FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2014


By tfma @ 3:34 PM :: 168 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมฯได้เข้าร่วม FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2014 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ ไบเทค บางนา โดยระหว่างนั้นมีการจัดงาน ASEAN Feed & Rice Symposium และ ASEAN FEED Summit ซึ่งแต่ละประเทศนำเสนอข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศตน และมีผู้แทนจาก The International Feed Industry Federation (IFIF) เป็น Moderator

Read More..
Tuesday, April 01, 2014

(27 มี.ค. 57) ประชุมใหญ่สมาคมประจำปี 2556


By tfma @ 1:52 PM :: 193 Views :: 2 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย สมาคมฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์

Read More..
Friday, March 21, 2014

(21 มี.ค. 57) การสัมภาษณ์โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าและผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าประเภทสินค้าเกษตร


By tfma @ 4:12 PM :: 310 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

Read More..
Wednesday, March 19, 2014

(17 มี.ค. 57) หารือ สวทช. เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร


By tfma @ 8:23 AM :: 183 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สวทช. และร่วมหารือประเด็นการกำหนดทิศทางวิจัยเชิงนโยบายพันธุ์ข้าวลูกผสม และการวิจัยแหล่งทดแทนวัตถุดิบกลุ่มโปรตีน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

Read More..
Monday, March 10, 2014

(7 มี.ค. 57) เสวนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ยั่งยืนหรือย่ำแย่


By tfma @ 4:59 PM :: 548 Views :: 6 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย เลขาธิการสมาคมฯ คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ยั่งยืนหรือย่ำแย่ ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวปาฐกถาพิเศษ "บทบาทภาครัฐต่อการส่งเสริมความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์" และ Mr.Vinod Ahuja ผู้แทน FAO บรรยายพิเศษ "แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ของโลกในอนาคต"

Read More..
Tuesday, March 04, 2014

(28 ก.พ. 57) ประชุมใหญ่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย


By parinda @ 8:06 AM :: 243 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย นายปิติพงษ์ เดชจารุกูล เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมชี้แจงวาระการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ รร.มารวยการ์เด้น

Read More..
Monday, March 03, 2014

(26 ก.พ. 57) งานแถลงข่าว Victam Asia 2014


By parinda @ 4:52 PM :: 162 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย เลขาธิการฯ คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว Victam Asia 2014 Press Conference เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม JW Marriot

Read More..
Thursday, January 30, 2014

(27 ม.ค. 57) เสวนาทางวิชาการปศุสัตว์ในงานประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15


By parinda @ 1:11 PM :: 153 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

ด้วย อุปนายก คุณประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาทางวิชาการปศุสัตว์ในงานประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More..
Tuesday, December 17, 2013

(16 ธ.ค. 56) Request for a Courtesy Visit for the Commissioner of the Minnesota Department of Agriculture


By parinda @ 8:17 AM :: 285 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม

Mr. Dave Frederickson  ผู้แทนจาก Minnesota Department of Agriculture พร้อมทั้ง Ms. Christina Colnelly (International Trade Program Manager) และคุณพรณรงค์ ประเสริฐศรี (USDA) ได้เข้าพบเยี่ยมเยียนและหารือเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยมีเลขาธิการฯ คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ และอนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อ คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม ให้การต้อนรับ

Read More..
Previous Page | Next Page
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association