pendik escort
antalya bayan escort
replica watches
beylikduzu escort porna
kartal escort
gaziantep escort
istanbul rus escort
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, November 30, 2020
(24 พ.ย. 63) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
By tfma @ 11:22 AM :: 250 Views :: 41 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคม, คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการ และคุณพน สุเชาว์วณิช กรรมการ  ได้ต้อนรับ Mr.Mark Smithson, Deputy Director, คุณเหมือนฝัน เรืองวิริยะ, Trade Manager Agri-Tech (lead) และคุณพาฝัน อำนายสวัสดิ์ Trade Assistant จากหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการหารือได้ ดังนี้

1. ข้อคิดเห็นจากผู้แทน DIT (Department for International Trade), British Embassy Bangkok

1. Mr.Mark Smithson ได้แนะนำหน่วยงานและบทบาทของ DIT ว่ามีหน้าที่เสนอแนะและสนับสนุนบริษัทสัญชาติอังกฤษในเรื่องการค้าและการลงทุนในไทย

2. สำหรับประเทศไทย ถือเป็นตลาดสำคัญสำหรับอังกฤษและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์

3. ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยนั้น หน่วยงาน DIT มีวัตถุประสงค์และภารกิจแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้
(1) Inspector โดยศึกษาแผนการดำเนินกิจการและแผนการขยายตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักธุรกิจสัญชาติอังกฤษ ทั้งในด้านการค้าและการลงทุน
(2) Facilitator ในส่วนของวัตถุดิบที่อังกฤษสามารถป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น ข้าวสาลี
(3) Tech for Goods presenter กล่าวคือ รัฐบาลอังกฤษได้ส่งเสริมบริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการในทุกๆอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงภาคการเกษตรและปศุสัตว์ หรือที่เรียกว่า Agri-tech

4. สำหรับ DIT แล้ว Agri-tech ถือเป็นสาขาที่แยกออกมาจากภาคการเกษตร (agricultural sector) โดยเน้นเรื่องการใช้ know-how, renewable energy และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีอันได้แก่
(1) ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มมากขึ้น
(2) ความสามารถในการใช้พื้นที่เพาะปลูก (คือสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดในภูมิศาสตร์เดียวกัน)
(3) ความสามารถในการจัดการทรัพยากร เช่น ความสามารถในการลดการใช้น้ำซึ่งมากถึงร้อยละ 90
(4) ความสามารถในการลดปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งเป็นมิตรทั้งต่อสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อม
(5) ความสามารถในการลดปริมาณการใช้แรงงานในส่วนงานที่ไม่จำเป็น
(6) ความสามารถในการลดต้นทุนต่อหน่วย

5. ผู้แทน DIT กล่าวเน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่ควรสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เนื่องจากรัฐบาล, ภาคเอกชน รวมถึงผู้บริโภคชาวอังกฤษต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับต้นในขณะนี้

6. ทั้งนี้ ผู้แทน DIT ได้ให้ข้อมูลเสริมถึงการเจรจาในระดับ G to G ซึ่งรัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อให้กำหนดตัวเลขเป้าหมายผูกพันในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นและมีนัยะสำคัญมากกว่าที่ผูกพันไว้ในขณะนี้ ดังนั้น ในระดับของภาคเอกชน DIT จึงขอรับทราบท่าทีและมุมมองที่มีต่อประเด็นเรื่อง Climate Change กับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยด้วย

2. ข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

1. คุณพรศิลป์ฯ ได้แนะนำโครงสร้างสมาคมฯ ว่ามีสมาชิกทั้งสิ้น 54 บริษัท ซึ่งครอบคลุมบริษัทเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทยถึงร้อยละ 90

2. สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย ซึ่งใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตประมาณ 20 ล้านตันนั้น ประเทศไทยใช้วัตถุดิบในประเทศคิดเป็นร้อยละ 50 และนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอีกร้อยละ 50  โดยวัตถุดิบนำเข้าที่สำคัญ ข้าวโพด เมล็ดถั่วเหลือง ข้าวสาลีเกรดอาหารสัตว์

3. ในส่วนของวัตถุดิบข้าวโพดเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ ภาคอุตสาหกรรมต้องการใช้ในปริมาณ 8 ล้านตัน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยสามารถผลิตข้าวโพดได้เองประมาณ 5 ล้านตัน ดังนั้นส่วนที่ขาดอีกประมาณ 3 ล้านตัน จึงต้องใช้วิธีทดแทนต่างๆ ทั้งจากการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน, การใช้ข้าวสาลีทดแทนข้าวโพดรวมถึงใช้พืชอื่นๆ ที่สามารถทดแทนข้าวโพด เช่น มันสำปะหลังผสมกากถั่วเหลือง

4. คู่ค้าที่ไทยนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ได้แก่ 1 บราซิล 2 สหรัฐฯ 3 อาร์เจนตินา

5. พันธกิจในการดำเนินงานของสมาคมอาหารสัตว์ไทยนั้น ไม่ได้มองแค่เฉพาะภาคการผลิตอาหารสัตว์แต่เป็นการมองทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม (Livestock Value Chain) กล่าวคือตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ ป้อนเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ จำหน่ายสู่ฟาร์ม เข้าสู่กระบวนการขนส่งเพื่อชำแหละในโรงเชือด จนท้ายสุดเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ใช้บริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ดังนั้นการประสานงานระหว่างสมาชิกในสมาคมฯ รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายและภาครัฐ จึงเป็นการประสานนโยบายในภาพรวมที่ทั้งอุตสาหกรรมตลอดจน supply chain จะต้องปรับตัวไปพร้อมๆกัน

6. สำหรับวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานสมาคมฯในปัจจุบันนั้น เน้นเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) เป็นหัวใจสำคัญ โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากการสร้างมาตรฐาน (Standard)

7. ในประเด็นเรื่อง Climate Change นั้น ถือเป็นนโยบายที่สมาคมฯ วางไว้ในลำดับต้นๆ เช่นกัน เนื่องจากตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคเกษตรและปศุสัตว์ อีกทั้งกาทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้นถือเป็นหัวใจที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
(1) ความร่วมมือภาครัฐ เช่น การสร้างมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) ให้กลายเป็นมาตรฐานบังคับของประเทศเพื่อผลักดันไปสู่การเป็นมาตรฐานสากลต่อไป, การสนับสนุนการลงนาม MOU เพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหามลพิษ PM 2.5 หรือการผลักดันเชิงนโยบายให้ภาครัฐเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในปัญหาการเผาป่าซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
(2) ความร่วมมือกับภาควิชาการ เช่น การศึกษายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย 20 ปี (พ.ศ.2555-2575) ,การศึกษาเพื่อทดลองปลูกพืชวัตถุดิบในวิถีที่ยั่งยืน เป็นต้น
(3) ความร่วมมือกับเกษตรกร เช่นโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ (cash crop) ตัวอื่นแทนการปลูกข้าวโพด เพื่อรักษาพื้นผิวดิน แหล่งน้ำ รวมไปถึงการหยุดการเผาป่าเพื่อทำลายซางข้าวโพดอันเป็นต้นเหตุให้เกิดมลพิษาทางอากาศ
(4) ความร่วมมือกับเอกชน โดยการใช้เครื่องมือการบังคับทางการตลาด (Market Force) ด้วยการไม่รับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรที่มาจากแหล่งการเพาะปลูกที่ไม่ยั่งยืน อันได้แก่ การเพาะปลูกบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นต้น

8. ในส่วนของการนำเสนอเครื่องมือ Agri-tech รวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสาขาอื่นๆนั้น สมาคมฯยินดีให้การสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่สมาชิก อีกทั้ง ขอแนะนำใน DIT ประสานงานไปยัง BOI อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อผลักดันให้เป็นโครงการที่รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐ ซึ่งถือเป็นช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงภาคธุรกิจได้มากขึ้น

9. ทั้งนี้ คุณพรศิลป์ฯ ได้ฝากประเด็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับมาตรฐานคู่ค้าที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังเช่น การที่ บ.Tesco U.K. ออกมาตรการห้ามวางขายสินค้า 20 รายการที่มีการผลิตจากแหล่งผลิตที่ไม่ยั่งยืน (zero net deforestation) ซึ่งสมาคมฯ เข้าใจดีว่าเป็นมาตรการที่ไม่ได้ออกโดยรัฐบาลอังกฤษ แต่มาจากคู่ค้า (บ.เทสโก้) ซึ่งอาจโดนสภาวะ Market Force จากผู้บริโภคในประเทศอีกทางนึง อย่างไรก็ตาม การออกมาตรการที่เข้มข้นหรือตีแผ่ข้อมูลที่ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแน่ชัด เช่นกรณีลิงกับมะพร้าว ถือเป็นการดำเนินการที่ส่งกระทบโดยตรงกับภาคธุรกิจของไทย

3. การดำเนินการต่อไป

1. ผู้แทน DIT รับทราบเรื่องความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับประเด็น Climate Change ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอังกฤษ โดยในเบื้องต้น DIT จะไปทำข้อมูลเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา climate change ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์ และเครื่องมือ Agri-tech ที่สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวนี้ได้ โดยหากสมาคมฯ ได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิก และสมาชิกรับทราบและมีความสนใจ หน่วยงาน DIT ก็ยินดีที่จะจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

2. สืบเนื่องจากที่รัฐบาลอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP 26 ระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2021 ณ กรุง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์ นั้น ผู้แทน DIT แจ้งว่า สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้มีแผนที่จะจัดการประชุม/สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรับทราบในประเด็น Climate Change ให้ผู้ประกอบการไทยในแต่ละอุตสาหกรรมได้รับทราบก่อนถึงการประชุมใหญ่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสมาคมฯ ในการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็น guest speaker ในงานประชุม/สัมมนาที่สถานทูตฯ จะจัดขึ้นในช่วงปี 2564 ต่อไป

Rating
Comments
By บาคาร่า @ Tuesday, December 01, 2020 10:34 AM
It's good to have a website like this. I can read all the opinions of others as well as i gained information to each and everyone here on your site. Just keep on going dude.

By legit extra income from home @ Tuesday, December 01, 2020 6:21 PM
Find out Reliable and Legit Ways for Extra Income from Home. You are welcome to our scam free world of online earning.

By automatic rolling shutter @ Friday, December 04, 2020 5:59 PM
Expert Automation BD provides solution for Auto Rolling Shutter, Automatic Sensor Pedestrian Door, Automatic Gate Opener, Automatic Garage Door, Swing Gate Opener Complete System, Car Parking Barrier, Intelligent Car Parking System, Toll Management System, Automation, Security System, Embedded Controller Design, Tripod Turnstile, IOT Solution, Flap Barrier, Full Turnstiles Gate Solution, Full Height Barrier, Car Barrier and heavy constructions materials on rental basis.

By james90 @ Tuesday, December 08, 2020 8:11 AM
The world’s strongest bud! Lab tests confirm it at 98.2 % THC. A top shelf-nug is first dipped in hash oil, dusted with fire kief, rolled in a CBD extract, coated in pure THC crystals, doused in CO2 Oil, lovingly smothered in bud budder. Generously sprinkled with green crack, followed by a dash of dank dust, and finally a refreshing dip in weed jello-o.Martian rocks are so strong they prove a challenge even for the most experienced smokers. Known as the father of all highs and has a wide fan base among consumers
Reason for the legalization of medical marijuana in the world this greens keep us good and help for the reduction of pain i preferred to take medical marijuana than drinking alcohol or taken tobacco and medical marijuana is good for the health and if you feel tired and depress medical marijuana help you a lot to reduce stress and take you away of bad dreams and the rest you all know , so we have to fight for the legalization of this leaf as it give us joy and help lot of our parent and grandmother out of cancer and insomnia
Where to buy martian rocks
Discreet Martian Rocks delivery. buy Martian Rocks reliable plug. buy Martian Rocks in texas. buy Martian Rocks outdoor grow. most reliable site to buy Martian Rocks online. best online store to purchase Martian Rocks. online store Martian Rocks. where is the most secured site to buy Martian Rocks online. buy illegal Martian Rocks online. buy Martian Rocks in canada. buy moon rock online canada. buy moon rock adelaide. where to buy Martian Rocks in sydney.
buy Martian Rocks without a medical card. I want to buy Martian Rocks. Buy Martian Rocks weed online uk. weed for sale. weed for sale. craigslist weed for sale. k2 weed for sale . High times weed for sale. buy painkillers. Weed buds for sale Online. weed buds for sale in the UK. legal weed for sale UK. Legal weed for sale Cheap. legal weed for sale Online. Martian Rocks for sale. Martian Rocks products for sale. synthetic Martian Rocks for sale
Buy Marijuana online, Buy cannabis oil online, buy shatter online, Buy Marijuana edibles, Buy hash online,Buy Martian rocks weed online.https://darknetweedstore.com/?s=martian+rocks+weed+price

By KSEB Quick Pay @ Thursday, December 10, 2020 2:04 PM
The Kerala State Electricity Board (KSEB) has made online payment mandatory for all domestic consumer whose bill having 3000 and above, where KSEB accepts payments through online methods too, and the payments to KSEB can be done first of all through their office counters still functioning but limitation for visiting and queuing in front of the KSEB office counter, and time limit, so if you choose KSEB online payment through KSEB quick pay or with login, you can avoid physical appearance to the KSEB office and queuing in front of the counter.

By SeoExpert @ Saturday, December 12, 2020 2:12 PM
Really nice stuff on this site and awesome comments too! Thanks.
<a href="https://www.teletopshop.com/health/cialis-tablets-pakistan-182.html"> Cialis Tablets in Pakistan</a>
<a href="https://www.myebayzone.com/viagra-tablets-in-pakistan.html"> Viagra Tablets in Pakistan</a>
<a href="https://www.etsybrands.com/montalin-capsule-in-pakistan.html">Original Montalin Capsules in Pakistan</a>

By agen bandarqq online @ Tuesday, December 15, 2020 10:46 AM
Definitely feel whatever you stated. Your chosen justification appeared to be around the web the particular simplest factor to be familiar with. My partner and i say to an individual, My partner and I definitely acquire irked although folks consider problems which they plainly do not find out about. An individual was able to strike the particular toenail after the most notable and identified out there the whole lot with no side effect, folks can require a signature. Can likely become again to obtain additional. Thank you.

By ddacademy @ Monday, December 21, 2020 2:09 PM
<a href="https://ddacademydehradun.com/index.php">Best Coaching in dehradun</a>
<a href="https://www.ddacademydehradun.com/jee-coaching-in-dehradun.php">Best IIT JEE Coaching In Dehradun</a>
<a href="https://www.ddacademydehradun.com/medical-entrance-coaching-in-dehradun.php">Best NEET Coaching IN Dehradun</a>
<a href="https://www.itsverified.org">Listen Motivational Successful Stories</a>
<a href="https://ddacademydehradun.com/blogs/tips-to-crack-neet/">Tips To Crack Neet</a>
<a href="https://ddacademydehradun.com/blogs/career-in-defence-after-12th/">Career In Defence After 12th</a>
<a href="https://dddefenceacademy.com/">Defence Coaching IN Dehradun</a>
<a href="https://dddefenceacademy.com/best-nda-coaching-in-dehradun/">Best NDA Coaching In Dehradun</a>
<a href="https://dddefenceacademy.com/best-cds-coaching-in-dehradun/">Best CDS Coaching IN Dehradun</a>
<a href="https://dddefenceacademy.com/best-afcat-coaching-in-dehradun/">Best AFCAT Coaching In Dehradun</a>
<a href="https://dddefenceacademy.com/best-airforce-coaching-in-dehradun/">Best Airforce Coaching In Dehradun</a>
<a href="https://dddefenceacademy.com/best-navy-coaching-in-dehradun/">Best Navy Coaching In Dehradun</a>
<a href="https://www.encodezsoftware.com/">Best Digital Marketing Agency In Rudrapur</a>
<a href="https://h06.medium.com/top-10-best-smartwatch-under-10000-indiahonestreview-6cb0bdb75f33">Best Smartwatches under 10000</a>
<a href="https://www.bestdost.online">Best Products Online</a>
<a href="https://www.itsverified.org/napoleon-hills-inspirational-life-stories/">Napoleon Hills Inspirational Life Stories</a>
<a href="https://www.itsverified.org/napoleon-hills-rules-of-self-discipline/">Napoleon Hills rules of self discipline</a>
<a href="https://www.itsverified.org/how-to-become-a-millionaire/">how to become millionaire</a>
<a href="https://www.itsverified.org/how-to-hack-google/">how to hack google</a>
<a href="https://www.itsverified.org/secret-of-healthy-eyes/">How to keep Your Eyes Healthy</a>
<a href="https://www.itsverified.org/healthy-eating-habits/">Healthy Eating Habtits</a>
<a href="https://www.itsverified.org/5-stages-of-grief/">5 Stages of Grief and the Grieving Process</a>
<a href="https://www.itsverified.org/what-are-the-benefits-of-push-ups/">Benefits Of Pushups</a>
<a href="https://www.itsverified.org/cheap-gaming-chairs/">cheap gaming chairs</a>
<a href="https://www.itsverified.org/things-to-be-grateful-for-listen-40-quite-things-im-grateful-for/">things to be grateful for</a>
<a href="https://www.itsverified.org/how-to-be-more-feminine-become-a-girly-girl/">faminine girly girl</a>
<a href="https://www.itsverified.org/how-to-impress-girl/">how to impress a girl</a>
<a href="https://www.itsverified.org/rich-people-ways-to-spend-their-days/">rich people ways to spend their days</a>
<a href="https://www.itsverified.org/signs-of-successful-persons/">signs of successful persons</a>
<a href="https://www.itsverified.org/habit-that-make-you-poor-forever/">habits that make you poor forever</a>

By best smartwatch under 10000 @ Monday, December 21, 2020 2:10 PM
'thanks

By best coaching center in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:11 PM
visit best coaching center in dehradun

By best products online @ Monday, December 21, 2020 2:11 PM
thanks for help

By iit jee coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:12 PM
thanks for this

By best neet coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:13 PM
Please visit for best neet coaching

By tips to crack neet @ Monday, December 21, 2020 2:14 PM
get tips to crack neet

By career in defence after 12th @ Monday, December 21, 2020 2:15 PM
clear all doubts to make career in defence after 12th

By best nda coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:15 PM
get best nda coaching in dehradun

By best cds coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:16 PM
get best cds coaching in dehradun

By best afcat coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:16 PM
get best afcat coaching in dehradun

By get best airforce coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:17 PM
get best airforce coaching in dehradun

By best navy coaching in dehradun @ Monday, December 21, 2020 2:17 PM
please visit fot best navy coaching in dehradun

By sbobet @ Saturday, December 26, 2020 6:14 PM
saya sangat bahagia ketika saya bermain judi online sportsbook di sbobet karena saya bisa menyaksikan pertandingan olahraga yang saya sukai dan mendukung mereka supaya menjadi juara sekaligus mengikuti taruhan pasar keluaran dari sbobet.com

By Tripura HS important Question Paper @ Monday, December 28, 2020 7:29 PM
Students of Class 10th/12th going to appear in the upcoming Tripura Board Exams can download TBSE Question Paper PDF from here and start preparing for the examination. The exam authority has provided TBSE Previous Question Papers on its official website, so that students of Madhyamik/12th Class can do preparation of board exams 2021 by using the sample paper. For scoring good marks in the examination, students must do preparation from TBSE Question Paper. By solving TBSE Model Question Paper of Class 10th/12th, candidate’s time management as well as speed and accuracy will be improved. So, download the given PDF file from the below segment and start doing preparation.

By spotkania erotyczne @ Wednesday, December 30, 2020 6:27 PM
i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples.

By Loved by businesses @ Saturday, January 02, 2021 12:12 AM
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading.

By sad @ Sunday, January 03, 2021 2:06 AM
asd

By Web development @ Monday, January 04, 2021 5:13 PM
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

By Webdesign Aalst @ Tuesday, January 05, 2021 3:06 PM
Thank you very much for this useful article. I like it.

By SEO leads generation @ Tuesday, January 05, 2021 5:05 PM
A very excellent blog post. I am thankful for your blog post. I have found a lot of approaches after visiting your post.

By Webdesign Beringen @ Wednesday, January 06, 2021 3:11 PM
Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

By Webdesign bedrijf @ Wednesday, January 06, 2021 5:28 PM
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..

By Webdesigner Dendermonde @ Saturday, January 09, 2021 2:42 PM
very interesting keep posting.

By Lead generation website @ Saturday, January 09, 2021 4:47 PM
What a thrilling post. It is extremely chock-full of useful information. Thanks for such a great info.

By Webdesign Diepenbeek @ Sunday, January 10, 2021 3:20 PM
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.

By Leads kopen @ Sunday, January 10, 2021 5:46 PM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.

By office.com/setup @ Monday, January 11, 2021 3:42 PM
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.

By t rex game @ Wednesday, January 13, 2021 9:42 AM
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared an informative and interesting blog post with people.

By Webdesign Geel @ Thursday, January 14, 2021 2:38 PM
Great post, you have pointed out some fantastic points , I likewise think this s a very wonderful website.

By Webdesign specialist @ Thursday, January 14, 2021 4:35 PM
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

By Webdesign Gent @ Saturday, January 16, 2021 3:55 PM
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.

By Webdesign specialist @ Saturday, January 16, 2021 5:44 PM
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..

By Webdesign Halle @ Monday, January 18, 2021 3:26 PM
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association