Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, August 11, 2020
(15 และ 22 ก.ค. 63) การจัดอบรมมาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 3
By tfma @ 4:21 PM :: 1120 Views :: 41 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
1. การจัดอบรม Orange Knowledge Transfer Programme (OKTP) เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและองค์กร GMP+ International ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Nuffic หน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศเนเธอแลนด์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GMP+ FSA (Feed Safety Assurance)
2. วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรับทราบถึงแนวคิดเรื่องความปลอดภัยอาหารสัตว์จำเป็นต้องเทียบเท่าอาหารคน โดยการอบรมมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้การรับรอง GMP+ FSA เพื่อใช้ต่อยอดในระบบการจัดการ feed value chain ได้
3. การอบรม มีขึ้นไปแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้งตามกำหนดการที่ตั้งไว้ กล่าวคือ
การอบรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 ท่าน จาก 9 หน่วยงานโดยมีวิทยากร จากองค์กร GMP+ และ Q-Point B.V. เป็นผู้ให้การอบรม


การอบรมครั้งที่ 2
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 4 ท่าน จาก 1 หน่วยงาน ในการอบรมครั้งนี้ ผู้แทนทั้ง 4 ท่านคือผู้ที่ผ่านการอบรมจากแรก และมาทำการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็น Trainer หรือ Consultant โดยเรียกว่า Training of Trainers (ToT) การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากบ. Q-Point B.V. เป็นผู้ให้การอบรม


การอบรมครั้งที่ 3 สืบเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้การอบรมครั้งที่ 3 ถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 และ 22 กรกฎาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ “Securing Feed Safety Certification: Relevance & Reliability” โดยในการอบรมครั้งนี้สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 90 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานทูตฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการอบรม นอกเหนือจากวิทยากรจาก GMP+ และ Q-Point B.V. แล้วนั้น ในส่วนของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยังได้รับเกียรติจาก สพญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร เป็นผู้แทนสมาคมฯ ขึ้นเป็นวิทยากร รวมถึงคุณกอบกาญจน์ ประสมศักดิ์ และคุณธิพงศ์ นาคมิตร  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ToT กลับมาเป็นวิทยากรร่วมด้วย

ท่านสามารถเข้าชม keynote presentation ของการอบรมทั้ง 2 วัน ซึ่งจัดทำโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ได้ตามลิงค์ ด้านล่างนี้
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/thailand/nieuws/2020/08/07/thai-and-dutch-experts-highlight-the-importance-of-biosecurity-in-feed-value-chain-of-thailand-at-the-recently-webinar-in-bangkok

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/thailand/nieuws/2020/07/21/biosecurity-in-feed-industry-of-thailand-webinar-welcome-100-attendants

สรุปสาระสำคัญการอบรม
1. มาตรฐาน GMP+ FSA
1. แนวคิดของการรับรอง GMP+ คือ ทุกคนในโลกนี้ควรได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดังนั้น การผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยจึงถูกกำหนดให้เป็นข้อผูกพันในกระบวนการห่วงโซ่อาหาร

2. ภารกิจขององค์กร GMP+ คือ การให้ความรู้และรับรองมาตรฐาน โดยมีจุดหมายเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายซึ่งเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อแนะนำ ตลอดจนกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสัตว์

3. มาตรฐาน GMP+ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกปี 1992 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยออกแบบจากการประยุกต์ข้อบังคับของ EU เรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับมาตรฐานภายหลังระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และการวิเคราะห์อันตราย HACCP จนพัฒนาเป็นมาตรฐาน GMP+ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 18,000 ในกว่า 80 ประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP +

4. มาตรฐาน GMP+ และ GMP  เป็นคนละมาตรฐาน ไม่สามารถใช้แทนกันได้ โดย GMP+ เป็นระบบการผลิตที่ดี ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของอาหารสัตว์ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร

5. ข้อกำหนด GMP + นำไปใช้กับสารประกอบอาหารสัตว์วัสดุอาหารเสริมสารเติมแต่งและสารผสมล่วงหน้า

6. ใบรับรอง GMP + นั้นมีอายุไม่เกินสามปี แต่ผู้ประกอบการสามารถรักษาสถานภาพได้ด้วยการตรวจสอบการรับรองซ้ำ

7. ขั้นตอนการรับรองตามมาตรฐาน GMP +
(1) การตรวจสอบเบื้องต้น (ไม่บังคับ)
(2) การทบทวนเอกสาร
(3) การตรวจสอบรับรอง
(4) การรับรองซ้ำ
(5) การเฝ้าระวังการตรวจสอบ
(6) การรับรอง

8. สินค้าและบริการของ GMP+ ประกอบด้วย
(1) GMP+ Feed Certification scheme ได้แก่ GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) และ GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance)
(2) Feed Support Products ประกอบด้วย Factsheets, Product list, Risk assessments และ GMP+ Monitoring database เป็นต้น
(3) GMP+ Registered Consultants เป็นการบริการให้คำปรึกษาทั่วโลก
(4) GMP+ Academy: เปิดเพื่ออบรมความรู้ GMP+ รวมถึงเป็นแหล่ง Market Place
(5) International Database Transport of Feed: เป็นฐานข้อมูลในด้านการขนส่งที่ดีปลอดภัย
(6) Early Warning System: ระบบการแจ้งเตือนความเสี่ยงอาหารปลอดภัยจากทั่วโลก
(7) Online Helpdesk: ให้บริการด้านการซักตอบข้อสงสัย การให้คำแนะนำ

9. เอกสารข้อกำหนดการขอรับรอง GMP+
(1) เอกสาร A ข้อกำหนดทั่วไปบุคคลหรือสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติในการขอการรับรอง GMP+
(2) เอกสาร B เอกสารภาคผนวกและข้อมูลรายประเทศ
(3) เอกสาร C ข้อกำหนดเกณฑ์ในการให้ใบรับรอง GMP+
(4) เอกสาร D คู่มือแนะนำการได้รับการรับรองและรักษามาตรฐานการรับรอง GMP+

10. ในปัจจุบัน เกณฑ์การชี้วัด (Module) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน GMP + Feed Certification Scheme อยู่ 2 ประเภท คือ GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) มุ่งเน้นเรื่องของ feed safety และ GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) มุ่งเน้นที่การผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน sustainable feed ทั้งนี้ในอนาคต องค์กร GMP+ มีแผนการจัดทำ Module ในเรื่อง Feed Biosecurity Assurance

11. มาตรฐานการตรวจสอบรับรอง GMP+ FSA ประกอบด้วย
GMP+ B1: Production compound feed และ Production premixes
GMP+ B2: Production feed additives และ Production feed materials
GMP+ B3: Trade & collection และ Storage & transshipment
GMP+ B4: Transport และ affreightment
GMP+ B10 และ B11: Laboratory testing

12. มาตรฐานการตรวจสอบรับรอง GMP+ FRA ประกอบด้วย
GMP+ B100: Feed Responsibility Management System
GMP+ MI101: Production and Trade of RTRs soy
GMP+ MI102: Responsible pig and poultry feed
GMP+ MI103: Responsible dairy feed
GMP+ MI105B: GMP controlled

13. Biological Threats (Bio-threats) หรือ ภัยคุกคามทางชีวภาพ ตามคำจำกัดความของกฎระเบียบด้านสัตวแพทย์ ระบุว่าเป็นภัยคุกคามที่มีศักยภาพในการฆ่ามนุษย์นับล้าน หรือก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อความไม่มั่นคงทางการเมือง ซึ่งคุกคามมาสู่การทำร้ายมนุษย์ในด้านสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภัยคุกคามที่ว่านี้ สามารถเกิดขึ้นจากธรรมชาติเองหรือจากการที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย Bio-threats จะมีความเสี่ยงในการขยายความรุนแรงและรวดเร็วผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัน การขนส่ง การเชื่อมต่อระหว่างเมืองสู่ระบบโลก 

14. ในภาคการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์ทั่วโลก เชื้อโรคในสัตว์ (Animal disease ) ถือเป็น Bio-threats ที่ส่งผลกระทบโดยตรงในทางเศรษฐกิจและสุขภาพของมนุษย์

15. องค์กร GMP+ จัดทำคู่มือ Feed Biosecurity Guidance เพื่อแนะแนวระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ โดยพยายามนำหลักการต่างๆมาใช้ ดังนี้
(1) ข้อกำหนดกฎระเบียบด้านความสะอาดอาหารสัตว์
(2) มาตรฐาน HACCP  มาใช้ในการกำหนดความเสี่ยงด้านความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
(3) ข้อกำหนดการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ (Pest Control)
(4) การสร้างมาตรฐานควบคุม ได้แก่ การควบคุมการเข้า-ออก-การฆ่าเชื้อในส่วนกระบวนการผลิตให้แก่คนงาน ลุกจ้าง ผู้มาติดต่อ และคนขับรถส่งของเข้าสู่โรงงาน, สร้างระบบตรวจสอบ Supplier, การควบคุมการนำเข้าสินค้า ตลอดจน การจัดอบรมและสื่อสาร

16. ในขณะนี้ ระบบ Biosecurity ยังไม่ถูกบรรจุเป็นข้อกำหนดบังคับหากผู้ประกอบต้องการได้รับการรับรอง GMP+  โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยอาหารสัตว์ (Feed Safety Management System) เป็นเครื่องมือควบคุม Bio-threats ที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานและห่วงโซ่อุปทานของท่าน (Supply chain)

2. ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย กับมาตรฐาน GMP+
1. การผลิตอาหารสัตว์ของไทยนั้น ถือเป็นการผลิตเพื่อใช้ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในประเทศทั้งหมด โดยจุดยืนของอุตสาหกรรมคือดูแลและรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่ คือเริ่มตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบ (ผลิตในประเทศ+นำเข้า) ป้อนเข้าสู่ฟาร์มเพื่อเลี้ยงสัตว์ จากนั้นนำสัตว์เศรษฐกิจเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ไปสู่กระบวนการผลิต จนสำเร็จเป็นอาหาร/อาหารแปรรูป (ใช้บริโภคภายในประเทศ+ส่งออก)

2. กฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งบังคับใช้โดยกรมปศุสัตว์ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ปี 2558, พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ปี 2558, พ.ร.บ.ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ปี 2559 และพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตรปี 2561 เป็นต้น

3. ความต้องการใช้อาหารสัตว์ในไทยนับตั้งแต่ปี 2547-2558 เติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 7 คือจากปริมาณความต้องการใช้เพียง 10 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านตันต่อปี ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนความเข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารของประเทศไทย ทั้งนี้คาดการณ์ว่าภายในปี 2566 จะมีความต้องการใช้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้นเป็น 22.5 ล้านตัน

4. เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่ยังคงปลอดจากการระบาดของโรค ASF (African swine fever) จึงถือเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ด้านสุกร โดยภาคอุตสาหกรรมเองได้ทำงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในเรื่องการทำ risk analysis ตรวจสอบนับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนตลอดภาคการผลิตว่าจะต้องปลอดจากเชื่อ ASF

5. ท่าทีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติเรื่องเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR)
(1) ประสานงานร่วมกับกรมปศุสัตว์และองค์การอาหารและยาไทย (อย.) ในการตรวจสอบการใช้ยาต้านจุลชีพภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของ AMR
(2) ไม่สนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มาตั้งแต่ 30 พ.ย. 2558
(3) ผลิตอาหารสัตว์ภายใต้ใบสั่งยาที่ออกโดยสัตวแพทย์และการกำกับดูแลโดยสัตวแพทย์เท่านั้น
(4) นำมาตรฐาน GMP และ HACCP มาใช้ในระบบการผลิต โดยตรวจสอบเรื่องการผสมให้เข้ากันและการป้องกันการปนเปื้อนข้ามของยาในการผลิตอาหารสัตว์
(5) ค้นคว้าเรื่องสารเติมแต่งอาหารสัตว์ใหม่ๆและสารเติมแต่งอาหาร phytogenic เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางเดินอาหารของสัตว์และสร้างภูมิคุ้มกัน

6. การรับรอง GMP+ FSA เข้ามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จะช่วยเติมเต็มมาตรฐานด้านสุขอนามัยตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการไทยและประเทศคู่ค้าของไทย เนื่องจากข้อกำหนดของ GMP+ FSA เป็นการคำนึงถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดนับตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การขนส่ง ไปจนถึงการแนะนำอาหารสัตว์สู่ตลาด โดยสามารถตรวจสอบติดตามย้อนกลับได้ 

3. การดำเนินการของภาคธุรกิจเพื่อให้ได้การรับรอง GMP+ (กรณีศึกษาบริษัทซีพีเอฟ จำกัด)

1. พันธกิจของบริษัท CPF ในอุตสาหกรรมอาหารคือการเป็น Kitchen of the world ดังนั้น การควบคุมคุณภาพและการผลิตอาหารปลอดภัยจึงถูกนำมาปรับใช้เป็น CPF Value Chain นับตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบจนถึงสินค้าขั้นสุดท้าย ควบคู่กับแนวคิด Life Cycle Thinking

2. ภายใต้แนวคิด Feed safety for Food safety ของ GMP+ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก บริษัท CPF จึงนำมาตรฐาน GMP+ FSA มาใช้ทั้งในองค์กรและการจัดการ supply chain ได้แก่ การพิจารณาเลือกวัตถุดิบ, ควบคุมมาตรฐานการขนส่งวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ, ตรวจสอบกระบวนการผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ รวมถึงโรงงานอาหารสัตว์ต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนด เป็นต้น

3. บริษัท CPF มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งสิ้น 13 โรง โดยปัจจุบันได้มาตรฐานรับรอง 12 มาตรฐาน ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรอง GMP+ FSA สำนักมาตรฐาน บ.ซีพีเอฟ จำเป็นต้องประยุกต์มาตรฐานที่ใช้อยู่ ทั้ง GMP, HACPP, ISO, ระบบการจัดการ feed issue ตลอดจนระบบ early warning เพื่อหา Feed standard ในการนำมาต่อยอดการปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรอง GMP+ FSA

4. GMP+ Roadmap
(1) บุคลากรจากสำนักมาตรฐาน เข้าร่วมอบรม GMP+ FSA
(2) ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง GMP+ FSA และ requirement (B1, B2, B3) แก่โรงงานอาหารสัตว์
(3) ทำ Gap analysis โดยการเช็คข้อกำหนดมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ ผู้บริหารประชุมเพื่อมอบหมายงาน จากนั้นนำระบบทดลองปฏิบัติเพื่อทำการประเมิน มีการ pre-audit และ management review เพื่อประเมินระบบทั้งหมด
(4)  เริ่มกระบวนการรับรองมาตรฐาน GMP+ โดย control union ในขอบข่าย B2 (Production: Full fat soy)และ B3 (Storage & transshipment) จากนั้นประเมินเพื่อดูว่าโรงงานไหนได้มาตรฐานตามข้อกำหนด GMP+

5. ประโยชน์จากการรับรอง GMP+ FSA
(1) ยกระดับความปลอดภัยมาตรฐานอาหารสัตว์
(2) สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า สามารถลดกำแพงการค้า (เนื่องจากได้รับการยอมรับ) รวมถึงโอกาสในการขยายตลาด
(3) พัฒนาการจัดการ value chain โดยสามารถยกระดับ supplier ให้ทำธุรกิจในมาตรฐานเดียวกับ บ.CPF
(4) สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การถูกเรียกตรวจสอบ
(5) ยืนยันว่าองค์กรของคุณเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

6. ปัจจัยสำคัญที่จะได้รับการรับรอง GMP+ FSA
(1) วิสัยทัศน์บริษัท โดยจำเป็นต้องออกเป็นนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง Feed safety และคุณภาพอาหารสัตว์
(2) ผู้นำต้องมีส่วนร่วมในการนำระบบมาปรับใช้ ขณะที่พนักงานเองต้องได้รับกำลังใจในการปฏิบัติงาน (เนื่องจาก ต้องสร้างความเชื่อว่าสามารถทำงานพัฒนาระบบซึ่งเป็นเรื่องยากว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง)
(3) ได้รับความร่วมมือจาก supplier / trader รวมถึง กลุ่ม Logistic
(4) โครงสร้าง infrastructure (โรงงานออกแบบได้มาตรฐาน) รวมถึงระบบการจัดการที่ดี จะช่วยเอื้อให้สามารถรองรับ GMP+ FSA ได้เร็วขึ้น

7. ปัญหาและอุปสรรค
(1) เนื่องจากเป็นระบบใหม่ อุปสรรคคือการตีความที่อาจไม่ถูกต้อง 100% (แต่ทั้งนี้สามารถ learning by doing )
(2) การสร้างความตระหนักรับทราบเรื่อง GMP+ ให้เป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งกับบุคลากรในองค์กร และนอกองค์กร
(3) ยังมีผู้ตรวจสอบ (auditor) ไม่มากพอ

4. ประโยชน์และการรักษาการรับรอง GMP+ FSA ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน
1. GMP+ คือการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออก เน้นความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์สู่ความปลอดภัยอาหารขั้นสุดท้าย

2. ขอบข่ายของผู้ตรวจประเมินจะตรวจประเมินการรับรอง GMP+ โดยมีขอบข่ายที่โรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก

3. ในมุมมองของผู้ตรวจสอบ การตรวจประเมิน GMP จะเน้นในเรื่องหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต บุคลากรสุขภาพดี เครื่องจักร สภาพแวดล้อม รวมถึงวัตถุดิบสะอาดและมีปริมาณเพียงพอหรือไม่อย่างไร ขณะที่ GMP+ จะเป็นมาตรฐานที่รวม (1) GMP (2) HACCP วิเคราะห์ความเป็นอันตราย การควบคุมความเป็นอันตราย และจุดวิกฤตโดยเน้นที่อาหารเลี้ยงสัตว์ (3) ISO คือมีการนำหลักการบริหารงานเชิงคุณภาพในส่วนของการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และ (4) EU regulations บางอย่างเข้าไป

4. จากข้างต้น การรับรอง GMP+ ถือเป็นคนละมาตรฐานกับ GMP ทั่วไป แต่
(1) หากผู้ประกอบได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP รวมถึง HACCP, ISO และ EU regulations แล้วนั้น ก็ถือว่ามีความพร้อมมากกว่าร้อยละ 70 ในการก้าวสู่การขอใบรับรอง GMP+
(2) หากผู้ประกอบไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO รวมถึง EU regulations ตัวใดเลย แต่ต้องการการรับรอง GMP+ ก็สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการรับรองคนละมาตรฐานโดย GMP+ ยึดหลักความปลอดภัยอาหารสัตว์
(3) ในทางตรงข้าม หากผู้ประกอบการได้รับการรับรอง GMP+ ก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะขอการรับรอง GMP, HACCP, ISO และ EU regulations เพิ่มเติม

5. ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับภายใต้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าอาหารสัตว์เพื่ออาหารคน (Values Feed Chain: Feed for Food)
(1) GMP+ สามารถเพิ่มช่องทางการค้าแก่ท่านภายใต้บริบทของสินค้าที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน
(2) ท่านสามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงเรื่องความเป็นอันตรายของอาหารที่เป็นระดับสากล โดยในเว็บไซต์ GMP+ จะมีการ early warning ไว้ทั้งหมด ทำให้ท่านทราบและสามารถแจ้งเตือนยัง supplier / trader ของท่าน
(3) ข้อกำหนดของ GMP+ ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีระบบสืบย้อนกลับที่ใช้งานได้จริง เช่น ข้อกำหนดการประเมิน supplier เรื่องความปลอดภัยอาหารในทุกปี โดยไม่ได้เน้นที่ราคาขายแต่มองที่เรื่องของคุณภาพวัตถุดิบ หรือ การลงพื้นที่เพื่อทวนสอบการทำงานของ vendors เป็นต้น
(4) จากประสบการณ์การตรวจสอบพบว่า การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ตามข้อกำหนด GMP+ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรสองทาง คือ
หนึ่ง อาหารสัตว์มีคุณภาพมากขึ้น (ความปลอดภัยสูง ความเป็นอันตรายน้อยลง) ความสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตน้อยลง ผลิตผลดีขึ้น และ
สอง การจัดการองค์กรดีขึ้น เนื่องจากการที่จะได้มาหรือรักษาใบรับรอง GMP+ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและลูกน้องระดับปฏิบัติการจะต้องประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการวางแผนและจัดเตรียมกลยุทธ์ โดยการลงมือปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับ ฯ หากได้ทำอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นวิธีพัฒนาบุคลากรในรูปแบบฉบับของวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ
(5) ทั้งนี้ การตรวจสอบสามารถทำได้ในหลายระดับและควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการตรวจสอบระบบ management จัดตั้ง internal group audit, second party audit และ GMP+ audit เพื่อตรวจสอบระบบ

5. Biological Threats ที่มีผลต่อ feed value chain ในประเทศไทยในมุมมองนักวิชาการ
1. Food chain approach คือนิยามของความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตอาหารที่จะต้องประกอบด้วย (1) ความปลอดภัย (2) ความสะอาด และ (3) ค่าโภชนาการ โดยทั้งสามองค์ประกอบนี้จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่

2. Food chain approach จะครอบคลุมตั้งแต่
(1) กระบวนการผลิตขั้นแรกไปจนขั้นสุดท้าย กล่าวคือ นับตั้งแต่ feed chain (กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ+feed additive/ การผลิตอาหารสัตว์/การป้อนเข้าสู่ฟาร์ม) จนถึง food chain (กระบวนการผลิตอาหาร/การขนส่ง/สินค้าถึงมือผู้บริโภค)
(2) ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เกษตร ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้จำหน่าย (wholesale & retail) ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการควบคุม

3. Bio-threats ที่สร้างปัญหากับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้แก่
(1) Microorganisms: แบคทีเรียและไวรัส
(2) ปัญหาเชื้อรา
(3) ปัญหาที่เกิดจากสารที่ลดหรือต่อต้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ( Anti-nutritional factors: ANFs)

4. ปัจจัยที่ทำให้เกิด Bio-threats ได้แก่ สภาพแวดล้อม (ภูมิอากาศ/ความชื้น/ความอับ), การขนส่ง การจัดเก็บและการจำหน่าย (เช่น การซื้อข้าวโพดจากอเมริกาของบริษัทต่างๆ จะถูกนำมารวมเพื่อขนส่งในเรือลำเดียวกัน หรือเก็บไว้ในล้งเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนและไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้), กระบวนการผลิตและการปนเปื้อนของวัตถุดิบ (เช่น ปนเปื้อนระหว่างการผสมอาหาร)  

5. ผลกระทบของ Bio-threats ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
(1) ผลผลิตจากฟาร์มและกำไรลดลง
(2) มีความเสี่ยงเรื่องความไม่ปลอดภัยอาหารสัตว์
(3) ทำลายแหล่งโปรตีนในเชิง food security

6. Feed Biosecurity คือ ความพยายามที่จะควบคุม Bio-threats โดยเน้นไปที่การควบคุม feed ingredient โดย
(1) Quarantine คือถ้าทราบว่ามีการปนเปื้อนจำเป็นต้องคัดแยกทันที
(2) การสร้างระบบ Biosecurity

 

Rating
Comments
By kashifkhatri @ Monday, August 17, 2020 1:06 PM
ipads.Price and other details may vary according to sizes and colors.>>> To view all ipads,click here

By Vivek Dash @ Tuesday, August 25, 2020 1:59 PM
Nice Post, Thanks for sharing information.

By Xperria @ Thursday, August 27, 2020 10:40 PM
Customer care directory : xperria.com has contact numbers of millions of customer care services which functions across the world. xperria.com is basically a toll-free phone number directory that aims to connect you with the customer care service you are looking for. This not only helps you in getting instant assistance and solution but also saves your precious time.

By American History Writing Services @ Friday, August 28, 2020 4:22 PM
American history paper writing services are essential for american history assignment writing service students and American History Writing Services seekers.

By Xperria @ Tuesday, September 1, 2020 2:56 PM
Customer care directory : xperria.com has contact numbers of millions of customer care services which functions across the world. xperria.com is basically a toll-free phone number directory that aims to connect you with the customer care service you are looking for. This not only helps you in getting instant assistance and solution but also saves your precious time.visit here https://xperria.com

By run 3 @ Thursday, September 3, 2020 9:56 AM
ฉันได้เรียนรู้ข้อมูลมากมายจากการแบ่งปันของคุณขอบคุณมาก โปรดแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจดังกล่าวต่อไป

By jesse james @ Saturday, September 5, 2020 10:21 PM
<a href="https://bluejetpharmashop.com/product/buy-lsd-online/">BUY LSD ONLINE</a>

<a href="https://bluejetpharmashop.com/product/buy-crack-cocaine-96-pure-online/">BUY CRACK COCAINE ONLINE </a>

<a href="https://bluejetpharmashop.com/product/buy-subutex-8mg-online/">BUY SUBUTEX 8MG ONLINE</a>

<a href="https://doublethegram.com/product/buy-kurupts-moonrock-online/">BUY MOONROCK ONLINE</a>

<a href="https://doublethegram.com/product/buy-lemon-haze-online/">BUY LEMON HAZE ONLINE</a>

<a href="https://doublethegram.com/product/buy-godfather-og-online/">BUY GODFATHER OG ONLINE</a>

<a href="https://dankvapesextra.com/product/king-louis-og-kingpen-cartridge/">BUY KING LOUIS KINGPEN VAPES ONLINE</a>

<a href="https://dankvapesextra.com/product/blue-dream-dank-vape-cartridge/">BUY BLUE DREAM DANK VAPES ONLINE</a>

<a href="/dankvapesextra.com/product/sunset-sherbet-dank-vape-cartridge/">BUY SUNSET SHERBET DANK VAPES ONLINE</a>

<a href="https://dankvapesextra.com/product/blueberry-brass-knuckles-vape-cartridge/">BUY BLUEBERRY BRASS KNUCKLES ONLINE</a>

<a href="https://dankvapesextra.com/product/gelato-brass-knuckles-vape-cartridge/">BUY GELATO BRASS KNUCKLES ONLINE</a>

<a href="https://bluejetpharmashop.com/product/buy-a-pvp-online/">BUY APVP ONLINE</a>

<a href="https://buyrealibogaine.com/product/iboga-capsules/">BUY IBOGAINE CAPSULES ONLINE</a>

<a href="https://buyrealibogaine.com/product/iboga-root-barks/">BUY IBOGAINE ROOT BACKS ONLINE</a>

<a href="https://buyrealibogaine.com/product/buy-iboga-pta-online/">BUY IBA PTA ONLINE</a>

By melda @ Thursday, September 10, 2020 5:46 PM
Cognitive neuroscience writing help services have come up with Cognitive Neuroscience Writing Services for nursing coursework writing help service students in order for them to score straight A’s in their cognitive neuroscience research writing services.
https://www.meldaresearch.com/cognitive-neuroscience-writing-services/

By Marsalo @ Thursday, September 17, 2020 7:59 PM
Thank you .

By Mariana @ Wednesday, September 23, 2020 10:16 PM
Great ,..

By Scarlett Smith @ Saturday, September 26, 2020 3:08 PM
POF is a popular dating website, if you are facing pof login problem, pof mobile login problem, then follow our guide and solve pof login issues.
https://plenty-offish.com/

By sian8754 @ Monday, September 28, 2020 8:45 AM
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here.

By sian8754 @ Monday, September 28, 2020 8:48 AM
ข้อกำหนดการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

By 토토사이트 @ Monday, September 28, 2020 8:50 AM
asd

By 토토사이트 @ Monday, September 28, 2020 8:52 AM
ㄴㅁㅇㅁㄴ

By ahmad672 @ Saturday, October 10, 2020 10:21 AM
Nice good Work
<b><a href=" http://gocracksoft.com/ashampoo-winoptimizer-crack/ "> Ashampoo WinOptimizer Crack</a></b>

By kos @ Monday, October 12, 2020 2:42 PM
Tôi thấy bài viết hay và ý nghĩa https://kos.edu.vn/sitemap/

By kos @ Monday, October 12, 2020 2:42 PM
Tôi thấy bài viết hay và ý nghĩa

By heymike @ Monday, October 19, 2020 6:23 PM
C̄hạn chxb phos̄t̒ k̄hxng khuṇ reā kảlạng h̄ı̂ k̄ĥxmūl thī̀ dī thī̀s̄ud keī̀yw kạb kār s̄ảrwc lūkkĥā h̄āk khuṇ t̂xngkār k̄ĥxmūl pheìmteim pord pị thī̀ bæb s̄ảrwc thī̀ nī̀
<a href="http://customerfeedbacks.site/talktomcalisters/">talktomcalisters enter code</a>

By blue light glasses gaming @ Thursday, October 22, 2020 12:05 PM
thank you.

By bluetooth safety glasses @ Thursday, October 22, 2020 12:06 PM
If you want to buy the latest glasses, visit our site

By glumory @ Tuesday, November 10, 2020 12:04 PM
It’s now not uncommon for humans to undergo physical evaluation earlier than they continue to provide the pattern. <a href="https://glumoryous.com/toxin-rid-reviews/">Detox Program</a> This occurs because they need to make certain you’re now not hiding something. To avoid issues you may without problems disguise artificial urine sample in a prosthetic penis device or urine belt with a plastic tube.

By screenshot on mac @ Thursday, November 19, 2020 6:15 PM
the operating system which is somewhat similar to what we used to get in Windows in the form of Snipping tools.

By henrycookus @ Tuesday, November 24, 2020 10:05 PM
Great Post Admin,
Roku is a kind of streaming device that offers the most convenient way to watch TV.

<a href="http://streaming-link.com/how-do-i-activate-hulu-plus-on-my-roku-device/">Activate Hulu Plus on Roku Device</a>
<a href="http://streaming-link.com/roku-activation-link/">roku activation link</a>
<a href="https://streaming-link.com/how-do-i-activate-hulu-on-my-smart-tv/">Activate Hulu On Smart TV</a>
<a href="http://streaming-link.com/roku-activation-link/">roku activation code</a>

By james90 @ Tuesday, December 8, 2020 8:12 AM
The world’s strongest bud! Lab tests confirm it at 98.2 % THC. A top shelf-nug is first dipped in hash oil, dusted with fire kief, rolled in a CBD extract, coated in pure THC crystals, doused in CO2 Oil, lovingly smothered in bud budder. Generously sprinkled with green crack, followed by a dash of dank dust, and finally a refreshing dip in weed jello-o.Martian rocks are so strong they prove a challenge even for the most experienced smokers. Known as the father of all highs and has a wide fan base among consumers
Reason for the legalization of medical marijuana in the world this greens keep us good and help for the reduction of pain i preferred to take medical marijuana than drinking alcohol or taken tobacco and medical marijuana is good for the health and if you feel tired and depress medical marijuana help you a lot to reduce stress and take you away of bad dreams and the rest you all know , so we have to fight for the legalization of this leaf as it give us joy and help lot of our parent and grandmother out of cancer and insomnia
Where to buy martian rocks
Discreet Martian Rocks delivery. buy Martian Rocks reliable plug. buy Martian Rocks in texas. buy Martian Rocks outdoor grow. most reliable site to buy Martian Rocks online. best online store to purchase Martian Rocks. online store Martian Rocks. where is the most secured site to buy Martian Rocks online. buy illegal Martian Rocks online. buy Martian Rocks in canada. buy moon rock online canada. buy moon rock adelaide. where to buy Martian Rocks in sydney.
buy Martian Rocks without a medical card. I want to buy Martian Rocks. Buy Martian Rocks weed online uk. weed for sale. weed for sale. craigslist weed for sale. k2 weed for sale . High times weed for sale. buy painkillers. Weed buds for sale Online. weed buds for sale in the UK. legal weed for sale UK. Legal weed for sale Cheap. legal weed for sale Online. Martian Rocks for sale. Martian Rocks products for sale. synthetic Martian Rocks for sale
Buy Marijuana online, Buy cannabis oil online, buy shatter online, Buy Marijuana edibles, Buy hash online,Buy Martian rocks weed online.https://darknetweedstore.com/?s=martian+rocks+weed+price

By SeoExpert @ Saturday, December 12, 2020 2:58 PM
It's good to have a website like this. I can read all the opinions of others as well as i gained information to each and everyone here on your site. Just keep on going dude.

<a href="https://www.teletopshop.com/health/magic-delay-cream-pakistan-203.html"> Magic Delay Cream in Pakistan</a>
<a href="https://www.teletopshop.com/health/cialis-tablets-pakistan-182.html"> Cialis Tablets in Pakistan</a>
<a href="https://www.teletopshop.com/health/montalin-capsules-pakistan-226.html"> Montalin Capsules in Pakistan</a>
<a href="https://www.teletopshop.com/health/vimax-pills-pakistan-149.html"> Vimax Pills in Pakistan</a>
<a href="https://www.teletopshop.com/others/hammer-of-thor-capsules-pakistan-206.html"> Hammer Of Thor in Pakistan</a>

<a href="https://www.myebayzone.com/super-kamagra-tablets-in-pakistan.html"> Super Kamagra Tablets in Pakistan</a>
<a href="https://www.myebayzone.com/levitra-tablets-in-pakistan.html"> Levitra Tablets in Pakistan</a>
<a href="https://www.myebayzone.com/viagra-tablets-in-pakistan.html"> Viagra Tablets in Pakistan</a>
<a href="https://www.myebayzone.com/montalin-capsules-in-pakistan.html"> Montalin Capsules Price in Pakistan</a>
<a href="https://www.myebayzone.com/vimax-pills-available-in-pakistan.html"> Vimax Pills Price In Pakistan</a>
<a href="https://www.myebayzone.com/hammer-of-thor-in-pakistan.html"> Hammer Of Thor Price in Pakistan</a>

<a href="https://www.etsybrands.com/montalin-capsule-in-pakistan.html">Original Montalin Capsules in Pakistan</a>
<a href="https://www.etsybrands.com/vimax-pills-in-pakistan.html">Original Vimax Pills in Pakistan</a>
<a href="https://www.etsybrands.com/hammer-of-thor-capsules-in-pakistan.html">Original Hammer Of Thor in Pakistan</a>

By anilfajalyonk @ Monday, December 14, 2020 10:55 PM
Sears Credit Card Activation: Hello friends, if you have a new Sears Credit Card but its not an active so don’t worry cause here I will tell you about the process to Active your Sears Credit Card, means how to active your Sears Credit Card so guys, please read this post regarding Sears Credit Card Activation at the end.
http://philagribiz.com/activate-searscard-com-sears-credit-card-activation/

By anilfajalyonk @ Monday, December 14, 2020 10:55 PM
Sears Credit Card Activation: Hello friends, if you have a new Sears Credit Card but its not an active so don’t worry cause here I will tell you about the process to Active your Sears Credit Card, means how to active your Sears Credit Card so guys, please read this post regarding Sears Credit Card Activation at the end.
click here this line:<a href="http://philagribiz.com/activate-searscard-com-sears-credit-card-activation/">Sears Activate Card</a>

By CMD368 @ Sunday, December 20, 2020 7:22 PM
I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

By situs judi casino online @ Friday, December 25, 2020 8:52 AM
Just wish to state your own post is really amazing. The actual clarity inside your publish is actually just nice as well as we could presume you're a specialist about this topic. Fine together with your authorization let me personally to seize your own feed to maintain updated along with future publish. Many thanks for the zillion as well as make sure you continue the actual rewarding function.

By CMD368 @ Monday, December 28, 2020 1:07 PM
Thanks regarding revealing superb informations. The web site will be so great. I am pleased with the information in which you've with this web site. That unveils just how effectively an individual perceives this kind of subject matter. Bookmarked this kind of web page, should come again regarding extra posts. An individual, my own pal, STONE! I came across simply the particular info My partner and I previously researched all over the place and also simply couldn't encounter. Just what a perfect web site.

By nonton film bioskop 21 online @ Saturday, January 2, 2021 11:11 AM
I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

By GOOGLE TOP RANKING @ Thursday, February 11, 2021 10:51 PM
Great SEO service for your <a href="https://www.fiverr.com/eunusk87/do-30-days-drip-feed-high-da-seo-backlinks-for-google-rank"> GOOGLE TOP RANKING </a>

By JAC 12th Model Set 2021 @ Friday, February 19, 2021 2:22 PM
JAC Intermediate Model Paper 2021 Pdf Download Jharkhand Academic Council Examination Authority in Charge of JAC 12th Board Exam 2021 Has Confirmed the Date of Issue Of Latest Syllabus for Jharkhand Board Examination as Per an Official Notification, The JAC 12th Class Question Paper 2021, Will Be Issued by the Jharkhand Board On January 2021. The Date of Issuance of JAC 12th Class Mock Test Paper 2021 for all Subject Pdf Download Has Been Confirmed by JAC Through an Official Notification on its Official Website https://12thmodelpapers.in/jac-12th-model-questions-papers/ More than likely, The Board will Also Publish and Make the JAC 12th Model Paper 2021 all Subject Download Pdf Papers Format Online Through the Same Website.

By سنگ ساختمانی اصفهان @ Monday, March 1, 2021 10:00 PM
سنگ‌های ساختمانی انواع بی شماری دارد که توضیح دادن راجع به همه آنها در یک مقاله در حوصله خواننده نمی‌گنجد.<a href="https://empireonyx.com/product-category/cubic/">سنگ کوبیک</a>

By passage de drake @ Saturday, March 20, 2021 8:13 AM
Hey Furthermore there. I recently came across your website by using live messenger. This really a really well written piece of writing. I will be sure towards discover it again not to mention come back to study further with the effective information. Thanks a lot for ones put up. I will definitely comeback.

By anime-168.com @ Monday, May 10, 2021 4:38 PM
Excellent blog site in this article! Likewise ones site a good deal in place fast! What exactly host will you be applying? Should i get those internet hyperlink to ones coordinator? When i hope the site rich in place seeing that fast seeing that your own property lol

By essay writer @ Monday, May 17, 2021 2:29 PM
I’m impressed, I must say. Genuinely rarely can i encounter a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is something that too little individuals are speaking intelligently about.

By Surfshark VPN 3-Year plan @ Monday, May 24, 2021 2:00 PM
After visiting your some of the blog post i must say you are doing a well and hard work on your website.

By Surfshark VPN 3-Year plan @ Monday, May 24, 2021 2:00 PM
After visiting your some of the blog post i must say you are doing a well and hard work on your website.

By slope unblocked @ Wednesday, June 23, 2021 8:32 AM
Teachers : Do homeworks, study, get good grades
Friends: support me when I need you,explain the tasks to me
Parents: You must be one of the best students, read, you must be happy, do not get angry, just try hard, because you are not kind as you were when you were little?
My cousins: you are very strange, stop acting so strange, you are not like before
Music: Hey! calm down, I'm here for you, let off steam my girl, everything will be fine.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association