Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, November 27, 2018
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา
By tfma @ 11:06 AM :: 2212 Views :: 26 Comments :: :: ข่าวประกาศ
 

- เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้

ดาวน์โหลดประกาศ

- เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

ดาวน์โหลดประกาศ

- เรื่อง กาหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา

ดาวน์โหลดประกาศ

- เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

ดาวน์โหลดประกาศ

- เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

ดาวน์โหลดประกาศ

- เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงข้อความในฉลากหรือเอกสารระบุรายละเอียด
สาหรับอาหารสัตว์ที่ผสมยา

ดาวน์โหลดประกาศ

Rating
Comments
By temple run @ Monday, August 05, 2019 5:26 PM
I like your post, I hope you have many good posts like this to share to the reader.

By 2 odds soccer prediction @ Tuesday, November 05, 2019 12:04 PM
Houdini's-Predictions was built up on 01.2019 and is showing signs of improvement consistently. We will probably improve your benefits in football match-ups. We additionally have rivalry proposals and tips with prizes of cash and you are free to enlist for nothing.Soccer tips,football wagering tips,soccer picks,free wagering tips football,Football tips,Sure tips,Best football tips,Best soccer forecasts.

By gmail login @ Tuesday, November 26, 2019 10:30 AM

-I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal. http://gmailloginm.online/


By aladanh @ Saturday, December 14, 2019 7:02 AM
very excellent content this blog…..thanks

By traveladventureindia @ Friday, February 07, 2020 12:52 PM
Great post thanks for sharing with us. Travel Adventure India is one of the leading tour operators in India providing best holiday, tour and honeymoon packages in India at discounted price. Call Us: +91 9654216147 to Book now!! <a href='https://www.traveladventureindia.com/'>Tour Packages For India</a>

By Reba Reddick @ Saturday, March 07, 2020 5:09 AM
I can say that when it comes to the router I'm using <a href="https://fritzboxhelp.de/fritzbox-7590">fritz box 7590</a>. It was really great, I just don't know if it's available in your country.

By PerlitaBons @ Saturday, March 14, 2020 6:06 PM
What I like about this app is the fact that you just get the same functionality as the old MX Player for Firestick and don't get the whole "download a game to download a movie" button that pops up in the app.

https://mxplayer.app/mx-player-for-firestick

By Ceriaqq @ Sunday, June 21, 2020 4:23 PM
Thanks for taking the time to discuss this. I feel strongly about it and love learning more on this topic. I feel strongly about it and love learning more on this topic. I just stumbled upon your blog.

By buy watch hours for youtube @ Wednesday, June 24, 2020 12:41 PM
Your articles is very useful to me. I feel strongly about it and love learning more on this topic. It is one of the best posts that I have read in a long time. Thanks a lot for this good post.

By Agen Dominoqq @ Friday, June 26, 2020 3:10 PM
Really impressive post. The above message you shared gives me a new look at this topic. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. It gives in-depth information. Thanks for this valuable information.

By rekomendasi bandarqq online @ Monday, June 29, 2020 10:04 AM
I am truly satisfied to peruse this I might want to give special thanks to imparting this article to us. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. Thanks for this information.

By kumpulan agen poker online @ Wednesday, July 15, 2020 9:20 PM
This is very useful, although it will be important to help simply. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. Thanks for this information.

By webstagram @ Monday, August 03, 2020 11:18 AM

I assure this would be beneficial for most of the people. I really like this post. It is one of the best posts that I have read in a long time. Thank you so much for this wonderful Post

By happy wheels @ Thursday, August 06, 2020 10:27 AM
Your share is the great knowledge I have gathered, you are an important person I admire, thank you

By Cricket @ Friday, August 14, 2020 2:19 AM
Official ICC Cricket website - live matches, scores, news, highlights, commentary, rankings, videos and fixtures from the International Cricket Council.
#IPL #CPL #Zerocric

By adult comics @ Friday, September 25, 2020 12:10 PM
Really impressive post. The above message you shared gives me a new look at this topic. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. Thanks for this information.

By Best bitcoin cryptocurrency investment website @ Wednesday, October 14, 2020 10:01 AM
I am really happy to visit here and read your post. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. Thanks for the job well done and please keep posting!

By Black Friday VPN @ Wednesday, October 28, 2020 2:35 PM
You provide very useful data. This post gives me lots of advise it is very useful for me. I am inspired by your post writing style & how continuously you describe this topic. I am very happy to see your post. Thanks for sharing.

By 토토사이트 @ Wednesday, November 04, 2020 11:05 AM
You can set the wifi for free. Please visit my site
안전한 <a href="https://totostrong.com" target="_blank">토토사이트</a> 추천합니다

By sig Sauer pistols for sale @ Thursday, November 12, 2020 10:51 AM
Great job for publishing such a beneficial web site. I was exactly searching for. Thanks for such a post and please keep it up. I am very happy to see your post. Thanks for sharing.

By Ki Residences price @ Wednesday, December 23, 2020 6:03 PM
SINGAPORE (EDGEPROP) - Ki Residences at Brookvale offered 143 out of a total of 660 gadgets on its release weekend, according to joint project partners Hoi Hup Realty and Sunway Development in a assertion on the evening of Dec 6. This translates to 22% of the gadgets in the 999-year leasehold non-public apartment project positioned on Brookvale Drive, off Sunset Way in District 21.

By Assam HS Model Paper 2021 @ Tuesday, January 26, 2021 3:29 PM
Assam 12th Model Paper 2021 has Announced Assam Higher Secondary Education Council (AHSEC), Students who are Going to sit in Public Examination 2019 are Allowed to Download Assam Board 12th Sample Paper 2021 Download our web Portal, Assam HSLC Solved Question Paper 2021 Question Pattern is very Help Full for the Students to Know the HS Exam Past Year Question Paper Analysis, Students can Download Utilize the Previous Exam Paper for the Reference for Final Examination, For More Information Details are Given Below

By de.altoconvertpngtopdf.com @ Monday, February 01, 2021 2:38 PM
The answer to the question What Is the Difference Between PNG format and PDG formation is quite good on this website. If you wanna read then visit de.altoconvertpngtopdf.com. I hope it helps.

By đồng hồ cơ automatic @ Monday, February 22, 2021 6:35 AM
Awesome substance distributed here by you once more. This is just perhaps the best article that you've posted on this site, and in the event that anybody can't help contradicting me, I'd prefer to know why. I don't believe there's any space for difference here.

By my assignment help @ Tuesday, March 23, 2021 1:31 PM
Assignment Help by knowledgeable and experienced writers work like magic. When you have doubts about your assignment writing or anything, talk to experts of myassignmenthelpnow.

By top 10 fantasy cricket apps @ Thursday, March 25, 2021 11:53 AM
Join Fantasy Power 11 and play fantasy games at your fantasy destination. Get your favorite players geared up and play to the maximum of their capabilities. You play together!

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association