Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, February 05, 2018
(5 ก.พ. 61) “กฤษฎา” สั่งเช็กสถานการณ์ข้าวนาปรัง 60/61 หวั่นเกินเป้า 8 ล้านไร่
By tfma @ 4:51 PM :: 198 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดมอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบแนวโน้มการปลูกข้าวนาปรังปี 60/61 เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชนบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางว่าในปี’60 ข้าวมีราคาดีกว่าปีก่อนๆ ประกอบกับมีปริมาณน้ำท่ามากขึ้นกว่าปีก่อนเช่นกัน ทำให้ชาวนามีแนวโน้มจะหันมาทำนานอกฤดู หรือนาปรัง มากขึ้นกว่าเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ พยายามจำกัดการทำนาปรังปี 60/61 ให้อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 8 ล้านไร่ โดยได้มีการรณรงค์ให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายของกรมส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนาที่ดิน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ทดแทนการทำนานาปรัง ภายในเงื่อนไขที่ชาวนาจะได้รับเงินค่าปัจจัยการปลูกพืชดังกล่าวเฉลี่ยไร่ละประมาณ 1,000-2,000 บาทนั้น

          ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวโน้มการทำนานอกฤดูดังกล่าว และเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯและอธิบดีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1.สั่งการให้จังหวัดพื้นที่ปลูกข้าว เรียกประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าชาวนามีแนวโน้มจะทำนานอกฤดูมากน้อยจำนวนเท่าไหร่เพียงใด

2.ขอให้ตรวจสอบว่าชาวนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอื่นๆ แทนการทำนานอกฤดูและรับค่าชดเชยหรือค่าปัจจัยการผลิตไปแล้ว ได้ทำตามสัญญาหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ระงับการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวไว้ด้วย

3.ให้เร่งรัดและเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการงดการทำนานอกฤดูให้กว้างขวาง ทั้งนี้ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าพบรายงานสถานการณ์การทำนานอกฤดูให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกระยะ พร้อมทั้งประสานงานกับปลัดจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่ หรือ ศพก.ในการระดมกำลังแก้ไขปัญหาการทำนานอกฤดูด้วย

​4.มาตรการอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมกับพื้นที่

5.ในส่วนกลางขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกรมทุกกรม ได้ไปตรวจราชการพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การทำนานอกฤดูในแต่ละจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงทุกระยะ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวนอกฤดูไว้ด้วย

6. ให้คกก.พัฒนาการเกษตรฯจังหวัดประสานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและบริษัทประชารัฐรวมทั้งภาคเอกชนถึงความต้องการผลผลิตพืชหลังนา แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เกษตรจังหวัด/อำเภอเพื่อสร้างความั่นใจให้ชาวนาว่าเมื่อผลผลิตพืชหลังนาออกมาจะมีตลาดรับซื้อด้วย

ที่มา :https://www.prachachat.net/economy/news-112491

Rating
Comments
By Balenciaga Trainers Fake @ Saturday, April 28, 2018 10:16 AM
As this is a special friends and family pair that was likely given away to those in Interscope or Jordan Brand’s inner circle, you shouldn’t expect to see a retail release, but for more unique Jordan info you can check out this “Raptors” 4 that was originally intended for Drake.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association