pendik escort
antalya bayan escort
replica watches
beylikduzu escort porna
kartal escort
gaziantep escort
istanbul rus escort
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, January 15, 2018
( 15 ม.ค. 61) กฎระเบียบควบคมการผลิตอาหารของสหภาพยุโรปและประเด็นที่ไทยควรติดตาม
By tfma @ 3:53 PM :: 480 Views :: 40 Comments :: :: ข่าวอื่น ๆ
 

EU ประกาศใช้กฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No 2017/625 ว่าด้วยการตรวจสอบและควบคุมการบังคับใช้กฎระเบียบอาหารและอาหารสัตว์  กฎระเบียบด้านสุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ กฎระเบียบด้านสุขภาพพืชและผลิตภัณฑ์อารักขาพืช หรือที่เรียกกันอย่างกว้างขวางว่า “Official Control Regulation (OCR)” โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ  ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนการบังคับใช้  ไทยจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

          

Rating
Comments
By replicas relojes @ Friday, January 19, 2018 2:20 PM
nice post

By replicas relojes espana @ Friday, January 19, 2018 2:21 PM
In this section, you can post a comment.

By home shifting services in Mumbai @ Friday, March 29, 2019 12:45 PM
best movers and packers

By packers and movers Mumbai charges @ Friday, March 29, 2019 12:46 PM
Best movers and packers

By Shrisingh72 @ Friday, March 29, 2019 12:59 PM
For greater facts about our residential transferring offerings, contact Office shifting services in Hyderabad

By 토토사이트 @ Tuesday, November 17, 2020 1:19 PM
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.

By sagame66 @ Tuesday, November 17, 2020 8:35 PM
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.

By 먹튀 @ Sunday, November 22, 2020 6:24 PM
Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

By CBD Nugs @ Thursday, November 26, 2020 7:29 PM
This is my first time i visit here. I found such a substantial number of interesting stuff in your blog especially its examination. Really its inconceivable article. Keep it up.

By buy lsd botters australia @ Saturday, December 05, 2020 2:09 PM
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..

By 더킹카지노 추천 @ Tuesday, December 08, 2020 2:55 PM
Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

By http://www.bodhi.net.au/benefits-of-meditation-in-gambling @ Tuesday, December 08, 2020 7:11 PM
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up

By free movie download sites @ Tuesday, December 08, 2020 7:38 PM
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.

By 먹튀폴리스보증업체 @ Tuesday, December 08, 2020 8:48 PM
This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them. You are extraordinary.

By 안전놀이터 @ Wednesday, December 09, 2020 2:16 PM
I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.

By free movie streaming sites no sign up @ Wednesday, December 09, 2020 5:09 PM
Persons appreciate shopping for amazing, appealing, fascinating and from time to time attractive aromas for them selves and pertaining to others. This can be executed conveniently along with inexpensively in an on-line perfume shop.

By homes for rent denton texas @ Wednesday, December 09, 2020 6:38 PM
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing

By szczecin sklep motoryzacyjny @ Saturday, December 12, 2020 2:53 PM
Particular interviews furnish firsthand message on mart size, industry trends, ontogeny trends, capitalist landscape and outlook, etc.

By look at more info @ Saturday, December 12, 2020 5:25 PM
I think this is definitely an amazing project here. So much good will be coming from this project. The ideas and the work behind this will pay off so much.

By judi online @ Saturday, December 12, 2020 6:35 PM
Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic.

By landscape rock @ Sunday, December 13, 2020 6:26 PM
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.

By property management decatur tx @ Sunday, December 13, 2020 7:37 PM
If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries.

By pretty gaming @ Monday, December 14, 2020 4:03 PM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.

By find this @ Monday, December 14, 2020 8:23 PM
I'm constantly searching on the internet for posts that will help me. Too much is clearly to learn about this. I believe you created good quality items in Functions also. Keep working, congrats!

By guide @ Monday, December 14, 2020 9:10 PM
I needed to thank you for this phenomenal read!! I unquestionably adored each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you post.

By hk tvp @ Tuesday, December 15, 2020 7:24 PM
definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!

By app development hong kong @ Tuesday, December 15, 2020 8:37 PM
I needed to thank you for this phenomenal read!! I unquestionably adored each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you post.

By CBD vaporizer @ Wednesday, December 16, 2020 2:24 PM
I'm constantly searching on the internet for posts that will help me. Too much is clearly to learn about this. I believe you created good quality items in Functions also. Keep working, congrats!

By remédio natural @ Wednesday, December 16, 2020 6:28 PM
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.

By 婚約指輪 久留米 @ Wednesday, December 16, 2020 8:08 PM
This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject.

By kitchen cabinet carpenter @ Wednesday, December 16, 2020 8:42 PM
Extremely intriguing online journal. A lot of web journals I see nowadays don't generally give anything that I'm keen on, however I'm most definitely inspired by this one. Recently felt that I would post and let you know.

By หนังฟรี @ Thursday, December 17, 2020 7:21 PM
You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.

By 라이브스코어 @ Thursday, December 17, 2020 8:00 PM
A debt of gratitude is in order for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it exceptionally fascinating and educational. I can hardly wait to peruse bunches of your posts.

By 라이브스코어 @ Saturday, December 19, 2020 1:52 PM
Incredible articles and awesome design. Your blog entry merits the greater part of the positive input it"s been getting.

By TNDGE Question Paper 2021 for +2 @ Sunday, December 20, 2020 3:12 PM
A government of Tamil Nadu Directorate of Government Examination Responsible For Conducting Higher Secondary Examination (HSC) Plus two & Plus One Annual Examinations Tamil Nadu 12th Question Paper 2021 Responsible for the Government Examinations is an independent TN Plus Two class Type of Board of School Education Government of Tamil Nadu. TN Plus Two Model Paper 2021 Students Download TN Tamil Nadu Plus Two Question Paper 2021 at Official Website at dge.tn.gov.in The department is responsible for conducting the 12th Public Examinations and a number of minor examinations and Students in Pdf Format.

By Best ott platforms @ Tuesday, December 22, 2020 12:33 AM
9 Best ott platforms in 2020 | (Ranked and Reviewed) - Obedium

By custom patches @ Sunday, January 03, 2021 4:24 PM
Particular interviews furnish firsthand message on mart size, industry trends, ontogeny trends, capitalist landscape and outlook, etc.

By สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต @ Sunday, January 03, 2021 8:47 PM
definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!

By forex signals providers @ Monday, January 04, 2021 2:58 PM
Interesting post. I Have Been wondering about this issue. so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks

By https://kino-serialy.net @ Monday, January 04, 2021 5:52 PM
I have added and shared your site to my social media accounts to send people back to your site because I am sure they will find it extremely helpful too.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association