Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, December 18, 2017
(18 ธ.ค. 2560) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมเกี่ยวกับมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP)
By tfma @ 5:01 PM :: 362 Views :: 16 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมเกี่ยวกับมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) โดยมีนายสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณรัชณีวรรณ ขำมั่นและ ดร.ระวี วิริยะธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน BAP การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน BAP ให้กับสมาชิกสมาคม  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น รวมถึงรับทราบสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการค้า เนื่องจากปัจจุบันตลาดคู่ค้าของไทยมีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำเข้าไปนั้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน BAP 4 ดาว หรือ 4 ธุรกิจ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ โรงเพาะฟัก โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูป

 

          

Rating
Comments
By replika klockor @ Friday, January 19, 2018 2:34 PM
nuan nuan

By fake klockor @ Friday, January 19, 2018 2:39 PM
fake klockor online

By Microdermabrasion @ Friday, January 19, 2018 7:17 PM
Thank you very much for this useful article. I like it.

By White Label Business Services @ Wednesday, January 24, 2018 3:51 PM
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...

By Escort Romania @ Thursday, February 08, 2018 10:47 PM
Search for unforgettable Romanian VIP escorts to entertain you during the day or night in Bucharest, Brasov, Sibiu. The delightful VIP escorts listed on bestromanianescorts.com will enhance your Romanian vacation! Bucharest escorts female models, independent escorts and adult ads with photos. Classified ads added daily with photos and contact information. Check out the verified VIP and PREMIUM escorts listed at BestRomanianEscorts.com for the best Romanian escort service experience!

By zonapoint.com @ Sunday, February 18, 2018 8:54 PM
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.

By b schools in pune @ Tuesday, April 24, 2018 1:41 PM
This is a savvy blog. I would not joke about this. You have such a great amount of learning about this issue, thus much energy. You additionally know how to make individuals rally behind it, clearly from the reactions.

By BUSINESS INTERNET @ Wednesday, June 20, 2018 2:42 PM
Pleasant to be going by your web journal once more, it has been months for me. Well this article i've been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much obliged, incredible offer.

By Search for Lawyer @ Thursday, June 21, 2018 6:21 PM
Extraordinary things you've generally imparted to us. Simply continue written work this sort of posts.The time which was squandered in going for educational cost now it can be utilized for studies.Thanks

By 55printing @ Monday, July 02, 2018 6:08 PM
I like this post,And I figure that they having a ton of fun to peruse this post,they might take a decent site to make an information,thanks for sharing it to me.

By STAG Harness @ Thursday, July 05, 2018 9:11 PM
Extraordinary article with astounding idea!Thank you for such a significant article. I truly acknowledge for this awesome data..

By crown moulding toronto @ Monday, July 09, 2018 6:33 PM
hi!! Exceptionally fascinating examination happy that I ran over such instructive post. Keep doing awesome. Happy to be a piece of your net group.

By Bing @ Monday, July 09, 2018 10:14 PM
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..

By pdf oluşturma @ Sunday, July 29, 2018 4:51 PM
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...

By IT Support and Security @ Tuesday, July 31, 2018 6:52 PM
I high value this post. It's elusive the great from the terrible now and then, however I think you've nailed it! would you brain overhauling your web journal with more data?

By https://moving12.wixsite.com/moving @ Friday, October 26, 2018 3:30 AM
You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid!

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association