Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, December 04, 2017
(4 ธ.ค.60) บัลลังก์โมเดล...พัฒนาเกษตรทันสมัย ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน
By tfma @ 9:38 AM :: 177 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

          ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
แต่ปัญหาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ผลผลิตปริมาณร้อยละ 70-80 ของผลผลิตทั้งหมด ออกสู่ตลาดในลักษณะที่กระจุกตัวในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีความชื้นค่อนข้างสูง กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้จัดทำโครงการไตรภาคีเพชรบูรณ์โมเดล ซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดของประเทศ เป็นการนำร่องการเชื่อมโยงระบบการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่เป็นธรรม ทั้งต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการ มาใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยดำเนินการควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ที่ก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกร ในการชดเชยดอกเบี้ย 3 % และใช้มาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

          โครงการไตรภาคีจากเพชรบูรณ์โมเดลของกระทรวงพาณิชย์ได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมในอีก 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร ลพบุรี สระบุรี และชัยภูมิ ซึ่งมีภาคเอกชนได้ร่วมโครงการ อาทิ ซีพี ได้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับราคาที่มีการตกลงกัน สอดคล้องกับคุณภาพ และความชื้น

          นอกจากการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ด้วยความร่วมมือของบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด ภายใต้โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ที่ได้ให้ความรู้ทั้งด้านการวิเคราะห์ และปรับปรุงดิน ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหลักการทำเกษตรที่ดี ( Good Agriculture Practices : GAP ) ในการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พร้อมกับประกันราคารับซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร
ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ผลการดำเนินโครงการฯในปี 2559 ที่ดำเนินการเป็นปีแรก พี่น้องเกษตรกรตำบลบัลลังก์มีรายได้จากการนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายตรงกับโรงงานอาหารสัตว์มีมูลค่าถึง 31 ล้านบาท ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 47 % และมีต้นทุนการผลิตลดลงถึง 23 % ซึ่งเป็นผลจากการที่โครงการให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ดีขึ้น และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ก็มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้โรงงานอาหารสัตว์โดยตรง

          ด้วยความที่มีกระบวนการรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรม ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจ ซึ่งความสำเร็จของโครงการสะท้อนให้เห็นได้จากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรปลูกข้าวโพดในตำบลบัลลังก์เข้าร่วมโครงการเต็มพื้นที่ รวม 13,500 ไร่ และยังมีเกษตรกรจากตำบลอื่นๆ อีก 9 ตำบล ในอำเภอโนนไทย และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พระทองคำ ด่านขุนทด เทพารักษ์ เข้าร่วมโครงการด้วย ทำให้ในปี 2560 นี้ มีจำนวนเกษตรกรรวม 451 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ผ่านมาที่มีจำนวนเพียง 381

          บัลลังก์โมเดล นับเป็นพื้นที่แรกของไทย ที่มีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน ในการสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การบริหารจัดการเก็บเกี่ยวและขนส่ง รวมถึงการมีตลาดรับซื้อในราคาประกัน บนพื้นฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยปีที่ 2 นี้ นอกจากองค์ความรู้ในการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพาะปลูก และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพาะปลูกสู่ข้าวโพดแปลงใหญ่ พัฒนาคุณภาพผลผลิตได้ดีขึ้น ตรงตามความต้องการตลาดมากขึ้น และสามารถนำมาขายตรงเข้าโรงงานอาหารสัตว์ได้ราคารับซื้อสูงถึง 7.90 บาทต่อกิโลกรัม

          นับเป็นการผนึกจุดแข็งของแต่ละภาคส่วน ภาคเอกชน ภาครัฐ และเกษตรกร ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี ยังสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/27375

Rating
Comments
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association