Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, January 10, 2017
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
By tfma @ 9:35 AM :: 1026 Views :: 7 Comments :: :: ข่าวประกาศ
 

1.    เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO  คราวละ 3 ปี (ปี 2560 –
2562) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 โดยมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA  FTA  และ ACMECS  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และให้มีการบริหารการนำเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO  โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า
2.    เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว  เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว  คราวละ
3 ปี  (ปี 2560 – 2562) ภายใต้กรอบ  WTO  สำหรับกรอบการค้าอื่นได้แก่ AFTA  และ FTA  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า
3.    รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  ครั้งที่ 1/2559
4.    มอบหมายให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้
            4.1 เพื่อไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและมะพร้าวภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดนำเข้าภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับและบริหารการนำเข้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบนำเข้าและการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกรตามราคาที่กำหนด
1.2     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดจัดทำแผนการผลิตเพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลือง
เพิ่มเติม โดยเฉพาะตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่สามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและปลอดจาก GMOs เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศประมาณ 2.6 ล้านตัน
        สาระสำคัญของมติคณะกรรมการ มีดังนี้
1.    รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2559  มี  7 เรื่อง ได้แก่ (1)  การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562  (2) การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว  เนื้อมะพร้าวแห้ง  และน้ำมันมะพร้าว ปี 2560 – 2562 (3) การกำหนดมาตรการการนำเข้ารวมถึงอัตราอากร  สำหรับกากถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค  และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  (4)  แนวทางการจัดการเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า (5) การกำหนดชื่อสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย  น้ำมันมะพร้าว  น้ำมันถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539  (6)  หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)  สำหรับสินค้า              3 รายการ คือ  น้ำมันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้งและมะพร้าวและมะพร้าวฝอย  และ (7)  ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองและยุทธศาสตร์มะพร้าว
2.    เห็นชอบการเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO  คราวละ 3 ปี
(ปี 2560 – 2562) ไม่จำกัดปริมาณ  อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 โดยมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี รวมทั้งการเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น   ได้แก่  AFTA  FTA  และ  ACMECS  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และให้มีการบริหารการนำเข้า เช่นเดียวกับกรอบ  WTO โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็น          ผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า  และการเปิดตลาดน้ำมันถั่วเหลือง  มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง  และน้ำมันมะพร้าว  คราวละ 3 ปี  (ปี 2560 – 2562) ภายใต้กรอบ WTO  สำหรับกรอบการค้าอื่น ได้แก่  AFTA  และ FTA  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี  โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชดังกล่

Rating
Comments
By replica relojes @ Friday, March 10, 2017 10:49 AM
reloj Masters sonómetro está equipada con una mesa bandeja especial, producido por el ébano Makassar de Indonesia y otros 17 tipos de maderas valiosas. caja de la tabla <a href="http://www.imitacionmarcas.es/">Replicas De Relojes</a> utilizando el procesamiento de oro y mosaicos de madera fina.

By cheap pandora @ Friday, July 14, 2017 1:16 PM
This tiny replica of a sewing machine makes an adorable sterling silver pandora
compatible charm for any beads bracelet. Engraveable to make it extra special, ..

By happy new year 2018 sms @ Saturday, December 02, 2017 9:41 PM
Happy New Year Everyone! Nothing like sending a fire basket via air mail to bring in 2018.

By buy online weed in Canada at thepotvault @ Tuesday, December 19, 2017 7:08 PM
I personally recommend that when you look online, save yourself some time. 

By Ac market @ Tuesday, November 06, 2018 1:16 PM
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic.

By Gb instagram @ Tuesday, November 06, 2018 1:17 PM
Thanks for sharing this great content here I love this post very much

By WPS Connect @ Tuesday, November 06, 2018 1:18 PM
Really amazing article

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association