Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, January 10, 2017
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช
By tfma @ 9:35 AM :: 1652 Views :: 23 Comments :: :: ข่าวประกาศ
 

1.    เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO  คราวละ 3 ปี (ปี 2560 –
2562) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 โดยมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA  FTA  และ ACMECS  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และให้มีการบริหารการนำเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO  โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า
2.    เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว  เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว  คราวละ
3 ปี  (ปี 2560 – 2562) ภายใต้กรอบ  WTO  สำหรับกรอบการค้าอื่นได้แก่ AFTA  และ FTA  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า
3.    รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  ครั้งที่ 1/2559
4.    มอบหมายให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้
            4.1 เพื่อไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและมะพร้าวภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดนำเข้าภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับและบริหารการนำเข้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบนำเข้าและการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกรตามราคาที่กำหนด
1.2     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดจัดทำแผนการผลิตเพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลือง
เพิ่มเติม โดยเฉพาะตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่สามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและปลอดจาก GMOs เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศประมาณ 2.6 ล้านตัน
        สาระสำคัญของมติคณะกรรมการ มีดังนี้
1.    รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2559  มี  7 เรื่อง ได้แก่ (1)  การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562  (2) การเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว  เนื้อมะพร้าวแห้ง  และน้ำมันมะพร้าว ปี 2560 – 2562 (3) การกำหนดมาตรการการนำเข้ารวมถึงอัตราอากร  สำหรับกากถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค  และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  (4)  แนวทางการจัดการเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า (5) การกำหนดชื่อสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย  น้ำมันมะพร้าว  น้ำมันถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539  (6)  หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)  สำหรับสินค้า              3 รายการ คือ  น้ำมันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้งและมะพร้าวและมะพร้าวฝอย  และ (7)  ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองและยุทธศาสตร์มะพร้าว
2.    เห็นชอบการเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO  คราวละ 3 ปี
(ปี 2560 – 2562) ไม่จำกัดปริมาณ  อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 โดยมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี รวมทั้งการเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น   ได้แก่  AFTA  FTA  และ  ACMECS  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และให้มีการบริหารการนำเข้า เช่นเดียวกับกรอบ  WTO โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็น          ผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า  และการเปิดตลาดน้ำมันถั่วเหลือง  มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง  และน้ำมันมะพร้าว  คราวละ 3 ปี  (ปี 2560 – 2562) ภายใต้กรอบ WTO  สำหรับกรอบการค้าอื่น ได้แก่  AFTA  และ FTA  ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  และมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี  โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชดังกล่

Rating
Comments
By replica relojes @ Friday, March 10, 2017 10:49 AM
reloj Masters sonómetro está equipada con una mesa bandeja especial, producido por el ébano Makassar de Indonesia y otros 17 tipos de maderas valiosas. caja de la tabla <a href="http://www.imitacionmarcas.es/">Replicas De Relojes</a> utilizando el procesamiento de oro y mosaicos de madera fina.

By cheap pandora @ Friday, July 14, 2017 1:16 PM
This tiny replica of a sewing machine makes an adorable sterling silver pandora
compatible charm for any beads bracelet. Engraveable to make it extra special, ..

By happy new year 2018 sms @ Saturday, December 2, 2017 9:41 PM
Happy New Year Everyone! Nothing like sending a fire basket via air mail to bring in 2018.

By buy online weed in Canada at thepotvault @ Tuesday, December 19, 2017 7:08 PM
I personally recommend that when you look online, save yourself some time. 

By Ac market @ Tuesday, November 6, 2018 1:16 PM
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic.

By Gb instagram @ Tuesday, November 6, 2018 1:17 PM
Thanks for sharing this great content here I love this post very much

By WPS Connect @ Tuesday, November 6, 2018 1:18 PM
Really amazing article

By fnaf @ Monday, August 5, 2019 5:27 PM
The knowledge you share really changes me in life, I sincerely thank you for what you have done, surely your blog will help more people.

By happy wheels @ Saturday, November 16, 2019 10:03 AM
This is a great thing, I think everyone feels this information is very valuable, thank you

By 메이저놀이터 @ Monday, May 11, 2020 7:46 AM
It is good that you always mention the positive image of these types of topics but on the other hand if you need related assistance. I really love this post and hope to see such informative news furthermore. Keep it up.

By 알라딘 릴게임 @ Monday, May 18, 2020 5:02 AM
This article gives the light in which we can observe the reality. I love to reading an article that can make people believe. Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information which I am looking for a longer period of time.

By 릴게임 @ Friday, May 22, 2020 10:57 AM
It was very useful to me. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.

By فيب @ Friday, June 19, 2020 11:45 AM
I personally recommend that when you look online, save yourself some time. There are many people searching about that now they will find enough resources by your post. I think everyone feels this information is very valuable, thank you.

By شيشة الكترونية @ Thursday, July 9, 2020 9:39 AM
This is a great article for sharing this informative information. I am impressed by the information you have on this blog. It helps me in many ways. Thanks for posting this again.

By desksta @ Tuesday, August 11, 2020 12:25 PM
Great job for publishing such a nice article. Your article isn’t only useful but it is additionally really informative. Thank you

By Trusted Shop Online Of Nike Sneakers Replica @ Tuesday, September 22, 2020 3:13 PM
Slam Jam's Dunk follows the shoe's history as both a team shoe, a catalyst for design experimentation.

By Replica Shopping To Nike Air Jordan 4 @ Tuesday, September 22, 2020 3:14 PM
Since its debut over three decades ago, this colorway has appeared on only two other occasions,
neither of which possessed the one detail that separates OGs from Retros.

By พิณนารา @ Thursday, October 29, 2020 7:37 AM
ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์

By 토토사이트 @ Wednesday, November 4, 2020 11:05 AM
You can set the wifi for free. Please visit my site
안전한 <a href="https://totostrong.com" target="_blank">토토사이트</a> 추천합니다

By cbd las vegas @ Friday, November 6, 2020 7:20 PM
Thanks for this amazing post, cool stuff

By รับสร้างบ้าน @ Tuesday, November 10, 2020 4:59 AM
ข้อมูลดีๆๆ ชอบมากๆ

By เซรั่มน้ำมันมะพร้าว พิณนารา @ Wednesday, November 18, 2020 7:01 PM
Coconut oil Good for health.
<a href="https://thepinnara.com" rel="dofollow">pinnara</a> Coconut oil Serum Brand high quality items. !!

By MTMTT @ Monday, December 28, 2020 12:51 PM
Nice to meet you I am a student who blogs with content similar to your website. There is a lot to learn on your website. If you have time, I would appreciate it if you visit my blog and leave feedback. Have a nice day<a href="https://twiddeo.com/">토토사이트</a>

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association