Register / Login    
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(1 ก.พ. 64) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้สัมภาษณ์นิตยสาร Feed Info News Service...
คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้สัมภาษณ์นิตยสาร Feed Info News Service เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในหัวข้ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยในยุคโควิด-19
 
(18-19 ม.ค. 64) TFMA และเครือข่าย GAPNET เข้าพบมกอช. กสก.และ กวก....
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) เข้าพบหารือเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 
(28 ธ.ค. 63) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตวืไทยเข้าร่วมการประชุม Thai SCP Network ครั้งที่ 2/2563...
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network ) ครั้งที่ 2/2563
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(26 มี.ค. 64) จุรินทร์ เคาะโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64 วงเงินกว่า 300 ล้าน...
“จุรินทร์” เผยหลังประชุมข้าวโพด มีมติเห็นชอบจัดทำโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564 ให้เกษตรกร วงเงินงบประมาณ 311,418,600 บาท...
 
(15 มี.ค. 64) ไข้หวัดนกระบาด! ประเทศสมาชิก EU กว่า 25 ประเทศได้รับผลกระทบ...
EFSA ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 25 ประ...
 
(15 มี.ค. 64) เช็คด่วน! พื้นที่ประกาศเฝ้าระวัง PRRS-ASF ในหมู ...
ประกาศdกรมปศุสัตว์สำหรับเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) และโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในพื้นที่เสี่ยง
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(15 มี.ค. 64) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ผนึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เคาะแผนเศรษฐกิจของอาเซียนในปีนี้ พร้อมผสานความร่วมมือภาคเอกชน...
อาเซียนเร่งแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เห็นชอบปรับปรุงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ฟื้นฟูท่องเที่ยว ทำแผนอีคอมเมิร์ซ ส่งเสริม MSMEs เร่งทบทวนความตกลงการค้าสินค้ากับอินเดีย และเดินหน้าจัดทำกรอบความตกลงการค...
 
(12 มี.ค. 64) ปศุสัตว์บางแก้ว พัทลุง ประกาศเฝ้าระวังโรคในหมู หลัง “PRRS” ระบาด!! ...
สำนักงานปศุสัตว์บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ออกหนังสือประกาศเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอสหลังพบสุกรป่วยและ ตาย ด้วยโรคดังกล่าว
 
(12 มี.ค. 64) PRRS ระบาด!! สุราษฎร์ฯ ประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคในหมู ...
ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ออกหนังสือประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอสหลังพบสุกรป่วย และตายด้วยโรคดังกล่าว
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(1 มี.ค. 64) ข่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 5...
ข่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 5 (ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2564)
 
(16 ก.พ. 64) ข่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 4...
ข่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ฉบับที่ 4 (ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564)
 
(5 ก.พ. 64) วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รายปี2564...
มกอช. ได้จัดทำวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รายปี 2564 ในรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ทางการค้า กฎระเบียบ มาตรการของประเทศคู่ค้าสำคัญที่กำลังจะมีผลบังคับและส่งผลต่อการ...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 
(ประกาศกระทรวงแรงงาน) เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ฯ...
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร...
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 และ 15 ปี 2563...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2563  
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association